Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 3. september 2009 udsendt en udtalelse vedrørende følgende to spørgsmål om andelsboligforeninger i relation til årsregnskabsloven:

  1. Skal andelsboligforeninger (uanset størrelse) alene anvende bestemmelserne i regnskabsklasse A, eller skal de indplaceres i regnskabsklasse efter størrelse?
  2. Skal en renteswap-aftale indregnes i balancen, eller kan andelsboligforeninger nøjes med at noteoplyse herom?

Vi har nedenfor opsummeret styrelsens udtalelse, men henviser i øvrigt til udtalelsen i sin helhed på styrelsens hjemmeside.

Resumé af styrelsens udtalelse

Regnskabsklasse
Andelsboligforeninger er som udgangspunkt omfattet af Årsregnskabsloven, da de udøver erhvervsvirksomhed. De er derimod ikke omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV), da de ikke fremmer deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift. Sådanne andelsboligforeninger vil uanset størrelse alene være omfattet af klasse A.

Det kan forekomme, at en andelsboligforening ved siden af det sædvanlige andelsboligformål ønsker at fremme andelshavernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, fx udlejning. I så fald vil disse som udgangspunkt være omfattet af loven om visse erhvervsdrivende virksomheder. Andelsboligforeninger med begrænset hæftelse, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal indplaceres i Årsregnskabslovens regnskabsklasser jf. lovens § 7.

Renteswap-aftaler
Det er som udgangspunkt ikke et krav, at andelsboligforeninger omfattet af klasse A skal indregne renteswaps i balancen. Foreningen kan dog altid frivilligt vælge at indregne renteswaps i balancen.

Indregning er imidlertid påkrævet, hvis dette er nødvendigt for, at årsregnskabet skal give et retvisende billede eller til brug for regnskabsbrugerne i forbindelse med deres økonomiske beslutninger. Dette antages fx at gælde hvor der er tale om renteswaps, som ikke er uvæsentlige.

Indregning vil også være påkrævet - uanset indplacering i regnskabsklasse - hvis en andelsboligforening tilvælger bestemmelser om indregning og måling i regnskabsklasse B og på denne baggrund indregner ejendommen til dagsværdi.