IASB har den 16. juni 2011 udsendt ændringer til IAS 1, Præsentation af årsregnskaber. Efter ændringen skal poster, der er præsenteret under anden totalindkomst, grupperes ud fra, om de efterfølgende forventes recirkuleret (recycling) til resultatopgørelsen.

I høringsudkastet foreslog IASB, at "resultatopgørelsen" og "anden totalindkomst" fremover skal præsenteres i én samlet totalindkomstopgørelse. IASB har dog bl.a. på baggrund af de indsendte høringssvar besluttet, at det også fremover vil være tilladt at præsentere resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst i to separate, men sammenhængende opgørelser (separate but consecutive statements).

Ændringerne er resultatet af et fælles projekt med FASB (den amerikanske standardudsteder), som udspringer af det mere omfattende projekt om resultatrapportering (Performance Reporting), hvor IASB i et høringsudkast foreslog radikale ændringer til den måde, årsregnskaber blev præsenteret på.

Præsentation af anden totalindkomst efter ændringen

  • Det er efter ændringen fortsat muligt at præsentere resultat og anden totalindkomst samlet, dvs. enten som én totalindkomstopgørelse, eller som en separat, men dog sammenhængende, resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse.
  • Poster under anden totalindkomst skal grupperes i poster som, i henhold til andre standarder, senere recirkuleres (recycling) fra "anden totalindkomst" til "resultatopgørelsen" (fx valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder), hhv. poster som ikke senere recirkuleres (fx opskrivning af materialle anlægsaktiver).
  • Hvis poster i "anden totalindkomst" præsenteres før skat (hvilket er valgfrit), skal skatten fordeles på poster, der forventes recirkuleret, og på poster, der ikke forventes recirkuleret.
  • Overskriften på totalindkomstopgørelsen ændres til 'Resultatopgørelse og anden totalindkomst' (Statement of profit or loss and other comprehensive income), når den omtales i IFRS. Virksomhederne må dog gerne benytte en anden overskrift, fx 'Totalindkomstopgørelse'.
  • Der ændres ikke på indregning og måling af poster i resultatopgørelsen eller anden totalindkomst. IASB er opmærksom på, at IFRS p.t. ikke indeholder principper for præsentation af poster i anden totalindkomst, herunder hvilke der skal recirkuleres til resultatopgørelsen. Hvorvidt dette emne medtages på IASB’s fremtidige projektplan afhænger af den forestående høring om IASB’s arbejdsprogram.

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. juli 2012 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt, i princippet dog ikke før ændringerne er godkendt af EU.

Læs mere i IFRS in Focus, juni 2011 og i IASB’s Project Summary and Feedback Statement 

Relaterede links