Lovgivningen og domspraksis fastsætter begrænsninger for, hvilke ansvarsbegrænsninger, der gyldigt kan gøres gældende overfor en forbruger.

De mest relevante bestemmelser er:

Aftalelovens § 36: "En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.

Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder."

Aftalelovens § 38c (indført som led i implementeringen af Rådsdirektivet om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (93/13/EØF)):

Ved forbrugeraftaler gælder § 36, stk. 1. Såfremt det vil være stridende mod hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre et aftalevilkår gældende, gælder de i § 36, stk. 1, nævnte retsvirkninger også, idet forbrugeren dog i så fald kan kræve, at den øvrige del af aftalen skal gælde uden ændringer, hvis dette er muligt.

Stk. 2. Ved forbrugeraftaler gælder § 36, stk. 2, med den ændring, at der ikke ved bedømmelsen af de forhold og omstændigheder, som er nævnt i § 36, stk. 2, herunder vilkår i andre aftaler, som hænger sammen med den pågældende aftale, kan tages hensyn til senere indtrufne omstændigheder til skade for forbrugeren med den virkning, at aftalen ikke kan tilsidesættes eller ændres.”

Retspraksis

U2002.706 H: Aftl. § 38 c anvendt til tilsidesættelse af en erstatningsbestemmelse i standardformularen for Danmarks Automobilforhandler Forening, hvorefter Sælger kunne forlange en ”erstatning” på 10 % af købesummen, såfremt Køber uberettiget annullerede aftalen. Sælger var ikke afskåret fra at kræve erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, men da det ikke fandtes tilstrækkelig bevist, at Sælger havde lidt et tab, blev Køberen frifundet.

U2004.2876Ø: Ifølge købekontraktens almindelige betingelser var sælger berettiget til at kræve 10 % af købesummen i erstatning ved købers uberettigede annullation af handlen. Sælgers tab kunne bevismæssigt opgøres til et beløb, der omtrent svarede til en opgørelse efter kontraktens almindelige vilkår. Når hertil kom, at køber havde undladt at oplyse om en restgæld i en byttebil, og at sælger efter almindelig erstatningsretlige principper kunne have rejst yderligere krav, fandtes der ikke at være grundlag for efter Aftalelovens § 38 c, jf. § 36, at tilsidesætte vilkåret.

Forbrugerklagenævnets afgørelse 2003-4031/7-278: Harddiskens data blev slettet under reparation. Forbrugeren kunne ikke kræve erstatning, allerede fordi reparatøren havde taget et gyldigt forbehold for tab af data.