E&S har den 25. marts udsendt ”Bekendtgørelse om overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven” (BEK) i høring. Bekendtgørelsen indeholder forslag til lempelige overgangsregler for virksomheder, der overgår fra andet regelsæt, fx IFRS, til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven (ÅRL).

Baggrund
Første gang en virksomhed overgår til at aflægge års- og koncernregnskab efter ÅRL’s bestemmelser for klasse B, C eller D, skal lovens principper for indregning og måling mv. anvendes med tilbagevirkende kraft, dvs. som om lovens principper altid havde været anvendt. Hvis en virksomhed har aflagt årsrapport efter regler, der afviger væsentligt fra ÅRL’s bestemmelser, kan det betyde, at den skal fremfinde opgørelser langt tilbage i tid og gennemføre betydelige omvurderinger. Dette kan være meget besværligt og i visse tilfælde umuligt. For at lette en eventuel overgang til ÅRL blev der ved ændringen af ÅRL i maj 2009 indsat en bestemmelse om, at E&S kan fastsætte lempelige overgangsregler. E&S har på baggrund heraf udarbejdet udkast til en BEK, som indeholder undtagelser til hovedreglen i ÅRL om, at ændring af anvendt regnskabspraksis skal ske med tilbagevirkende kraft.

Anvendelsesområde
E&S foreslår, at BEK skal omfatte alle virksomheder, der overgår fra et andet regelsæt til at aflægge årsregnskab efter ÅRL, og at BEK skal omfatte både års- og koncernregnskaber.

 

Eksempler på overgang fra andet regelsæt til årsregnskabsloven:

  • Danske modervirksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS

Kravet om, at IFRS-koncerner også skal følge IFRS i moderselskabets års-regnskab er fra og med 1. januar 2009 ophævet, jf. lovændringen af 3. juni 2008 (L100).

Det betyder, at IFRS-koncerner, der i dag aflægger moderselskabets årsregnskab efter IFRS, fremover kan vælge at gå tilbage til ÅRL for så vidt angår moderselskabets eget årsregnskab.

 

  • Børsnoterede selskaber, der afnoteres

Et børsnoteret selskab, der fx opkøbes af en koncern, som ikke aflægger årsrapport efter IFRS, eller hvis selskabet af andre grunde afnoteres fra et reguleret marked.  

 

  • Dattervirksomhed af børsnoteret modervirksomhed, der sælges ud af koncernen til ikke børsnoteret modervirksomhed

Dattervirksomheden har måske frivilligt aflagt årsrapport efter IFRS, fordi det var et krav for koncernen. Hvis dattervirksomheden sælges ind i en koncern, der ikke er børsnoteret, og som ikke aflægger årsrapport efter IFRS, kan virksomheden ønske at gå tilbage til ÅRL.

 

  • Finansielle virksomheder, der ændrer aktivitet

En finansiel virksomhed, der er omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lovgivningen for finansielle virksomheder, er undtaget fra ÅRL. Ændres aktiviteten, således at virksomheden ikke længere er omfattet af lovgivning for finansielle virksomheder, skal den aflægge årsrapport efter ÅRL.

 

Åbningsbalance efter BEK
BEK’s bestemmelser finder anvendelse fra begyndelsen af den første periode, for hvilken virksomheden præsenterer sammenligningstal efterÅRL. Det betyder eksempelvis, at en virksomhed, der med virkning for 2010-årsregnskabet overgår fra et andet regelsæt til ÅRL, skal tilpasse sammenligningstallene for 2009 til ÅRL, i det omfang den ikke tilvælger en eller flere af lempelserne i BEK. Overgangsdatoen er her 1. januar 2009.

Lempelser
E&S foreslår følgende lempelser:

Lempelse  

§ i BEK

§ i ÅRL

Virksomheden kan undlade at tilpasse sammenligningstal i hoved- og nøgletalsoversigt for 2.-4. foregående regnskabsår. Ved overgang i 2010 kan virksomheden således undlade at tilpasse sammenligningstallene i oversigten for 2008, 2007 og 2006.

4

101 og 128

 

En virksomhed, der tidligere har været omfattet af regnskabsreglerne for finansielle virksomheder, kan præsentere resultatet af den ophørte (finansielle) aktivitet som ét enkelt beløb i resultatopgørelsen. Aktiver og forpligtelser vedrørende den ophørte (fi-nansielle) aktivitet kan præsenteres som samlede beløb i balancen. Ved anvendelse af undtagelsen skal resultat, aktiver og forpligtelser vedrørende den ophørte aktivitet specificeres på hovedposter i noterne.

5

Skema-krav

 

Virksomheden kan undlade at anvende ÅRL’s bestemmelser om virksomhedssammen-slutninger for sammenslutninger, der er gennemført før overgang til ÅRL. Ved anven-delse af undtagelsen skal aktiver og forpligtelser, der ikke selvstændigt kan indregnes i balancen efter ÅRL, i stedet indregnes som en del af goodwill.

6

121-123

 

Ved omregning af balanceposter fra fremmed valuta til årsrapportens monetære enhed kan valutakursen på tidspunktet for overgang til ÅRL anses for den historiske kurs.

7

39

 

Virksomheden kan vælge at fastlægge kostpriser og akkumulerede værdireguleringer, herunder op-, af- og nedskrivninger, på materielle og immaterielle anlægsaktiver, som værdierne opgjort efter virksomhedens hidtidige regnskabspraksis. Herunder kan virk-somheden undlade at beregne afskrivninger for perioder, der ligger forud for tidspunktet for overgang til ÅRL vedr. immaterielle anlægsaktiver med ubestemmelig brugstid, fx goodwill.

8

40-43

 

For materielle og immaterielle anlægsaktiver, der efter virksomhedens hidtidige regn-skabspraksis blev målt til dagsværdi, kan dagsværdien opgjort efter den hidtidige praksis anvendes som kostpris ved overgang til ÅRL. Kostprisen opgjort efter den hidtidige regnskabspraksis skal danne grundlag for opgørelse af binding af opskrivningsreserver under egenkapitalen (jf. ÅRL §§41, stk. 3 og 43a, stk. 5)

9

40-41


Kommentarfrist og forventet ikrafttræden
E&S har anmodet om kommentarer senest den 8. april 2011. Den korte høringsfrist skyldes et ønske om, at BEK skal træde i kraft i april 2011. E&S foreslår endvidere, at BEK allerede skal have virkning for årsrapporter, der aflægges (godkendes) den 1. marts 2010 eller senere.

Bekendtgørelsen som er sendt i høring kan læses på Høringsportalen Borger.dk.