Den kriminelle lavalder har i mere end 100 år været 15 år her i Danmark. Bestemmelsen findes i den nuværende Straffelovs § 15 (nemt at huske!). Gennem nogen tid har der politisk været ønsker om at sænke denne lavalder til 14  år eller længere. Et forslag har lydt på at oprette særlige ungdomsdomstole for forseelser begået af børn helt ned til 12 år.

Forslagene kan måske samle flertal, men har ikke stor opbakning fra hverken politi/anklagemyndighed, forsvarere eller andre, der beskæftiger sig med strafferet. En sænkning af lavalderen strider også - modsat hvad nogen politikere har hævdet - med FNs anbefalinger.

FNs "Komité for Barnets Rettigheder" skriver i "Children's Rights in Juvenile Justice", 2007, artikel 30, at en kriminel lavalder mellem på 14-16 år er "acceptabelt", men komitéen anbefaler klart (artikel 32), at medlemslandene hele tiden skal arbejde på at hæve den kriminelle lavalder. Det må derfor fastslås, at en sænkning, hverken som det er blev sagt af Justitsministeren "flugter med" eller følger FNs anbefalinger - tværtimod.

Børn under 15 år må naturligvis ikke begå kriminalitet. Sanktionerne ligger imidlertid hos forældremyndigheden og i sværere tilfælde hos kommunerne med anbringelser etc. Børn og unge med "pletter på straffeattesten" får det heller ikke nemmere med at komme ind på og finde sig til rette på arbejdsmarkedet og dermed i samfundet som sådant, og risikoen for en kriminel løbebane vokser.

Det kan derfor også undre, at en lov (L218/2004) er gennemført med risiko for netop den effekt. Ved loven blev den såkaldte "gentagelsesvirkning" udbygget. Hvis man har en forstraf på straffeattesten af samme art, som man nu er tiltalt for, så kan straffen for det ny tilfælde udmåles højere/strengere (Nu: Straffelovens § 81, nr. 1).

Gentagelsesvirkningen øgedes fra en radius på 5 år til det dobbelt; 10 år (Nu: Straffelovens § 84) regnet fra strafafsoningens afslutning. Samtidig fjernede man en regel om, at forstraffe for unge mellem 15 og 18 år ikke skulle kunne tillægges gentagelsesvirkning. Det  kan de altså nu.

Efter motiverne til ændringen (FT 03/04A3321) mente Justitsministeren, at lovændringen kunne anvendes med tilbagevirkende kraft. Loven trådte i kraft 02.04.2004 (0ffentliggjort 01.04.2004). Det harmonerer da også tilsyneladende med Straffelovens § 5, hvorefter gentagelsesvirkning i henhold til en ny lov kan udløses for en tilsvarende "gammel" kriminel handling, selvom den tidligere kriminelle handling efter dagældende lov ikke kunne tillægges gentagelsesvirkning.

Hvis radius på nu 10 år rækker tilbage over 02.04.2004, skal der altså efter dén opfattelse Justitsministeren havde, tillægges gentagelsesvirkning, selvom fortilfældet/forstraffen, da forbrydelsen blev begået  ikke kunne føre til gentagelsesvirkning her konkret for personer mellem 15 og 18 år.

Normalt kan der inden for strafferetten ikke ske lovgivning med tilbagevirkende kraft. Imidlertid har Østre Landsret i en dom fra august 2007 (U2007.2918Ø) anvendt reglen. Det var imidlertid ikke en gerningsmand, der var under reglen om ung alder ved forstraffen. Der blev ved dommen, helt i overenstemmelse med motiverne, jf. ovenfor, tillagt gentagelsesvirkning, og uanset EMRK art. 7, bl.a. med henvisning til Menneskerettighedsdomstolens sag 67335/01  Achour mod Frankrig (Storkammerets dom af 29.03.2006) .

I den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 7, hedder det bl.a.:

"Der kan heller ikke pålægges en strengere straf end den, der var anvendelig på det tidspunkt, da lovovertrædelsen blev begået."

Dén afgørelse (Achour mod Frankrig) er imidlertid ikke så specifik, efter min opfattelse, at den præjudicerer med hensyn til forstraffe opnået mellem 15-18 år. I afgørelsen lægger Storkammeret meget vægt på forudsigeligheden ved begåelsen af den nye kriminalitet med hensyn til, at den gamle kriminalitet, hvor straf og gentagelsesvirkning var udløbet, nu ville blive regnet med efter den nye lov. I præmis 59 lægger Storkammeret til grund, at den gamle kriminalitet forblev i hans (hr. Achours) straffeattest, og athan vidste det:

"(gentagelsesvirkningen ved den nye dom var)...a possibility resulting from the fact that his 1984 conviction remained in his criminal record, is not a breach of the provisions of Article 7,...)

Det er naturligvis et spørgsmål om fortokning, men principielt skulle en udstået straf i Danmark indtil 02.04.2004, modtaget og afsonet under "ung alder" ikke være i straffeattesten længere. Spørgsmålet er; kan en dansk domstol lovligt derfor tillægge en forstraf under "ung alder" fra før 02.04.2004 gentagelsesvirkning? Det vil jeg ikke mene. Det beskrevne problem med måske ulovlig tilbagevirkende kraft vil forsvinde, når radius tilbage med 10 år passerer 02.04.2014. Det principielle problem forsvin´der med andre ord gradvist.

Men gentagelsesvirkningen er en realitet, man må forholde sig til - også for unge mellem 15 og 18 år  - og måske for endnu yngre? En handling begået i ungdommelig kådhed skal i hvert fald tages med i betragtning i de næste godt 10 år som strafskærpende - med "gentagelsesvirkning" for personer helt op til 30 år ved kriminalitet nr. 2, hvor der før ikke var nogen virkning.

Men under alle omstændigheder bør en dansk domstol i et sådant tilfælde udvise megen tilbageholdenhed - jo længere tid, der er forløbet, jo mere, og jo yngre gerningsmand ved den første forbrydelse, jo mindre må den tælle med - når der skal skønnes en betydning efter Straffelovens § 84.