Da Energitilsynet og Energiklagenævnet ikke vil tage højde for, at vestjyske elnet- og transmissionsselskaber i forhold til andre elnetselskaber har øgede geografisk betingede vedligeholdelsesomkostninger, har Energiklagenævnet fået en ”invitation”, som Nævnet ikke kan sige nej til, i form af en stævning ved Retten i Holstebro, Thisted-afdelingen. Sagsøgerne mener, at regn, blæst og salt i luften koster dem flere penge til vedligehold, end andre netselskaber i mildere klima i Østdanmark.

Baggrunden for sagsanlægget er, at Energitilsynet ikke vil anerkende, at vestjyske elnetselskaber er oppe imod geografisk bestemte faktorer, der forøger selskabernes vedligeholdelsesudgifter set i forhold til andre elnetselskaber. Det drejer sig om regn, blæst, havgus (salt), større afstande mellem forbrugssteder og større antal vindmøller.

Ifølge Indtægtsrammebekendtgørelsen skal Energitilsynet årligt udmelde økonomiske effektiviseringskrav til elnetselskaberne med henblik på at få elnetselskaber med en relativ lav omkostningseffektivitet til at effektivisere driften.

Energitilsynet anvender den såkaldte Netvolumenmodel til at måle elnetselskabernes økonomiske effektivitet og til at bestemme de enkelte selskabers effektiviseringskrav.

Netvolumenmodellen skal inddrage alle de af elnetselskabernes relevante omkostninger. Imidlertid mener hverken Energitilsynet eller Energiklagenævnet, at Netvolumenmodellen skal tage højde for, at nogle elnetselskaber til forskel for andre selskaber står over for dyrere rammevilkår i form af f.eks.:

  • højere korrosionsfaktor (på grund af luftens saltindhold)
  • stærkere vindpåvirkning (som følge af kystnærhed og beliggenhed i øvrigt)

Nævnte faktorer gør sig i udpræget grad gældende i de 4 vestjyske elnetselskabers forsyningsområde.

Til illustration falder levetiden for korrosionsbeskyttelse med zinkbelægninger fra 70 år til blot 16 år, hvis et sådant placeres i det korrosionsmiljø, der gør sig gældende langs den jyske vestkyst og ved Limfjorden.

Korrosionsbeskyttelse med zinkbelægninger anvendes på næsten alt højspændingsudstyr, f.eks. master, ståltårne, enkeltdele i master og luftledninger, bolte og fundamentbolte, herunder anvendes zinkbelægninger på transformerstationer, kiosker og skabe m.v.

Ved inspektion af højspændingsmasteanlæg i Vestjylland ses tydeligt kraftig mekanisk slid af de vestvendte overflader, ligesom saltaflejringer kan lokaliseres på overfladerne i et omfang, så salt ligefrem kan konstateres ved smagning. Disse fænomener strækker sig ret langt ind fra Vestkysten og forværres af, at Midt- og Vestjylland også er et af de områder i Danmark, hvor der er flest regndage.

Ikke desto mindre har både Energitilsynet og Energiklagenævnet i en årrække bestridt, at de geografisk betingede faktorer overhovedet har betydning for de 4 vestjyske elnetselskaber. 

På den baggrund har de 4 vestjyske selskaber fundet det nødvendigt at få rettens hjælp til at få faktorernes betydning konstateret og indregnet i Netvolumenmodellen, da elnetselskaberne ellers nødtvunget må reducere deres vedligeholdelsesindsats, hvorved forsyningssikkerheden i vestjyske områder sættes på spil.

Energitilsynet og Energiklagenævnet er af den opfattelse, at faktorerne ikke kan konstateres at have betydning efter Modellen 'målt' i forhold til et gennemsnitligt dansk elnetselskab - her mener man reelt kun, at større kundetæthed - i de store byer - er fordyrende i forhold til gennemsnittet.

Retten skal nu forberede sagen, der tidligt forventes afgjort i løbet af 2012.

PS: De 4 vestjyske elnetselskaber er NOE Net A/S, Thy-Mors Energi Elnet A/S og RAH Net A/S samt transmissionsselskabet Vestjyske Net 60 kV A/S. Smith Knudsen Advokatfirma udtaler sig kun om klientforhold efter udtrykkelig tilladelse fra klienten (-erne), hvilket foreligger i nærværende sag.