Fondsrådet har offentliggjort en afgørelse af 11. april 2011 om en årsrapport for 2009, der er præget af et så stort antal fravigelser/fejl, herunder manglende sammenhænge mellem oplysningerne i årsrapporten og manglende oplysninger i forhold til lovgivningens krav, at den efter Fondsrådets overordnede vurdering ”… er langt fra at overholde lovgivningens krav”.

Fondsrådet påtaler i alt 56 forhold og anfører i afgørelsen: ”Det er medlemmerne af virksomhedens ledelse, der har ansvaret for, at virksomhedens årsrapport lever op til lovgivningens krav, jf. årsregnskabslovens § 8, stk. 2. Det er Fondsrådets vurdering, at ledelsen ikke har levet op til dette ansvar.”

Fondsrådet bemærker, at Rådet, selv ikke ved en grundig gennemgang, kan afdække enhver fravigelse/fejl i en årsrapport, og at Rådet i den konkrete sag ikke kan udelukke, at ikke alle fejl og mangler er identificeret.

Virksomheden fik i høringsudkastet til afgørelse 56 konkrete påbud samt et generelt påbud om ved en grundig gennemgang at sikre, at årsrapporten levede op til kravene i IFRS og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

Fondsrådet anfører også i denne afgørelse, at man er af den opfattelse, at udgangspunktet er, at en virksomhed, der aflægger årsrapport efter IFRS og årsregnskabsloven, skal overholde alle relevante krav heri. Et krav kan dog fraviges, hvis fravigelsen er uvæsentlig for regnskabsbrugeren, og virksomheden kan sandsynliggøre dette.

Virksomheden har anført, at de af sekretariatet identificerede forhold i den store sammenhæng hverken enkeltvis eller samlet kan påvirke en investors vurdering af regnskabet og selskabet. Fondsrådets opfattelse er, at fravigelserne samlet set er væsentlige, også selv om nogle af fravigelserne isoleret set er uvæsentlige og derfor isoleret set ikke ville blive betragtet som fejl.

Som eksempler på fravigelser, der isoleret set betragtes som væsentlige, nævnes manglende oplysninger om virksomhedssammenslutninger og præsentation af særlige poster.

Relaterede links