Fondsrådet har offentliggjort en afgørelse af 2. marts 2011 om en række fejl og fravigelser i en årsrapport for 2009. Afgørelsen vedrører en bank, men har også relevans for ikke-finansielle virksomheder som et eksempel, hvor Fondsrådet vurderer, at de konstaterede fejl og fravigelser samlet set udgør en fejl, selvom enkelte af fravigelserne isoleret set ikke er væsentlige.

Banken aflægger regnskab i overensstemmelse med de IFRS-forenelige bestemmelser ifølge lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Fondsrådet konstaterede følgende fejl og fravigelser:

 1. Banken havde ikke indregnet datterselskabets investeringsejendom i overensstemmelse med reglerne om indregning til dagsværdi.
 2. Dagsværdien af overtagne kundelister var ikke indregnet ved overtagelse af en virksomhed.
 3. Der var i noten for nedskrivninger medtaget nedskrivninger, som ikke var foretaget af banken (notens linje ”Tilgang ved overtagelse af virksomhed”).
 4. Anvendt regnskabspraksis for virksomhedsovertagelser og for en række finansielle instrumenter samt kriterier for adskillelse af domicilejendomme var ikke beskrevet.
 5. Sikkerheder var ikke beskrevet for de enkelte grupper af udlån og garantier.
 6. Kreditkvalitet af engagementer overtaget ifm. virksomhedsovertagelse var ikke beskrevet.
 7. Der er givet oplysninger om følsomheden over for markedsrisici, men effekten af rimelige, sandsynlige ændringer og den beløbsmæssige påvirkning i forhold til resultatet og egenkapitalen var ikke beskrevet.
 8. Bankens ledelse havde ikke erklæret sig om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat, samt hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse.
 9. Hovedtallene ”Udgifter til personale og administration” og ”Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender” var i femårs-oversigten ikke gengivet i overensstemmelse med resultatopgørelsens beløb, og banken havde ikke behørigt begrundet manglende tilpasning af nøgletallene ”Solvens” og ”Kernekapitalprocent”.
 10. Årsrapportens balance var ikke opstillet i overensstemmelse med balanceskemaet i regnskabsbekendtgørelsen, og rækkefølgen af posterne var ikke overholdt. Endvidere var der medtaget linjer, selvom posterne i disse linjer udgjorde 0 kr. begge år.
 11. Anvendt regnskabspraksis for måling af ”Øvrige unoterede værdipapirer” var ikke beskrevet i overensstemmelse med det af banken faktisk anvendte målegrundlag, og banken havde i noten til balanceposten ikke præsenteret ”Øvrige unoterede værdipapirer” i overensstemmelse med det faktisk anvendte målegrundlag.

Det er som ovenfor nævnt Fondsrådets vurdering, at de konstaterede fejl og fravigelser samlet set udgør en fejl, selvom enkelte af fravigelserne isoleret set ikke er væsentlige.

Halvårsrapport for 1. halvår 2010
Halvårsrapporten for 1. halvår 2010 blev kontrolleret for et enkelt forhold.

I ledelsesberetningen og noterne havde banken præsenteret opstillinger med henholdsvis overskrifterne ”Resultatopgørelse i sammendrag” og ”Noter med 2 års oversigter – Resultatopgørelse”, hvor kursregulering af ”unoterede aktier, som er sektoraktier” var indregnet som ”Andre driftsindtægter” og ikke som ”Kursreguleringer”. Dette er i strid med kravet om, hvad der skal føres under kursreguleringer.

Banken offentliggjorde i februar 2011 årsrapporten for 2010 og supplerende/korrigerende information til halvårsrapporten for 2010, hvor påbuddene var indarbejdet på baggrund af et udkast til afgørelse, som banken havde fået til høring.