Fondsrådet har offentliggjort en afgørelse af 9. maj 2011, der omhandler indregning af porteføljepræmie på investeringsejendomme, manglende oplysninger og funktionel valuta i virksomhedens årsrapport for 2009 samt regulering af dagsværdien af investeringsejendomme i virksomhedens delårsrapporter i årene 2007-2009.

Afgørelsen indeholder følgende punkter:

  1. Porteføljepræmie på investeringsejendomme
  2. Regulering af værdien af investeringsejendomme i årets løb (delårsrapporter)
  3. Oplysning om vederlag til direktionen
  4. Oplysning om revisionshonorar
  5. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar
  6. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse
  7. Hjemstedsoplysninger for virksomhedens ejere
  8. Oplysning om koncernregnskab på højere niveau
  9. Valg af funktionel valuta i årsregnskabet.

Virksomheden har i marts 2011 offentliggjort sin årsrapport for 2010, hvori punkterne 3, 4, 5, 7 og 8 er indarbejdet. Vedrørende punkt 6 har virksomheden foretaget en mindre korrektion af forholdet. Virksomheden blev påbudt at udsende korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2010 vedrørende punkt 1. Endvidere blev virksomheden påbudt fremadrettet at foretage dagsværdiregulering af investeringsejendomme i delårsrapporter (punkt 2). Punkt 9 er alene medtaget som vejledning til virksomheden, da Fondsrådet ikke anså fravigelsen for væsentlig.

Ad 1. Porteføljepræmie på investeringsejendomme
Virksomheden anvender en regnskabspraksis, hvorefter en eventuel porteføljepræmie indgår ved dagsværdiberegningen af investeringsejendomme. Det er Fondsrådets vurdering, at det ikke er i overensstemmelse med IAS 40 at indregne et porteføljetillæg, idet virksomheden ikke har dokumenteret, at der er tale om almindelig, tilgængelig viden. Porteføljepræmien for 2009 og 2010 er fastsat til nul, men åbningsbalancen pr. 1. januar 2009 er påvirket af, at der i 2008 er indregnet porteføljepræmie.

Ad 2. Regulering af værdien af investeringsejendomme i årets løb
Virksomheden har ikke reguleret investeringsejendomme til dagsværdi ved aflæggelse af delårsrapporter, idet virksomheden har vurderet, at grundlaget for dagsværdimåling har været for utilstrækkeligt. Fondsrådet bemærker, at der i formuleringen af IAS 34, afsnit 41 er taget højde for, at der ved aflæggelse af delårsrapporter anvendes estimater i højere grad end ved aflæggelse af årsrapporter. Investeringsejendomme, der ved første indregning er indregnet til dagsværdi, skal fremadrettet måles til dagsværdi, og der skal ske en dagsværdimåling ved udløbet af hver regnskabsperiode og således også ved udløbet af den regnskabsperiode, som delårsrapporten vedrører.

Ad 3-8. Manglende oplysninger
De manglende oplysninger er opsummeret nedenfor:

Punkt i afgørelsen

Påtalt forhold

3. Oplysning om vederlag til direktionen

Vederlag til direktionen er ikke oplyst, idet det indgår i et administrationshonorar, som er betalt til et andet selskab. Efter danske selskabsretlige regler er direktørhvervet personligt med et tilsvarende personligt ansvar. Et ledelsesmedlem kan kun være en fysisk person, hvorfor vederlaget skal udskilles, hvis det indgår i et administrationshonorar.

4. Oplysning om revisionshonorar

Der er i koncernregnskabet ikke medtaget oplysninger om honorar for revision af årsregnskaber for dattervirksomhederne, som ligger til grund for udarbejdelse af koncernregnskabet. 

5. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Virksomheden har ikke medtaget oplysninger om samfundsansvar i ledelsesberetningen. Virksomheden har ikke vedtaget politikker for samfundsansvar, hvilket skulle have været oplyst.

6. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

I årsrapporten er henvist til en redegørelse på virksomhedens hjemmeside. Den anviste URL-adresse (internetadresse) er forkert, idet virksomheden har ændret hjemmeside. Redegørelsen er ikke opdateret, idet den er baseret på en tidligere årsrapport, og den indeholder ikke hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Endvidere er diverse formkrav ikke opfyldt..

7. Manglende hjemstedsoplysninger for virksomhedens ejere

Virksomheden har ikke oplyst om hjemsted for fire virksomheder, som ejer mere end 5 % af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi.

8. Manglende oplysning om koncernregnskab på højere niveau

Virksomheden har ikke oplyst om navn og hjemsted for de modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab for henholdsvis den største og den mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed.

Funktionel valuta
Virksomheden har anvendt EUR som funktionel valuta for koncernregnskabet og DKK ved udarbejdelse årsregnskabet for modervirksomheden. Begrundelsen for brug af DKK som funktionel valuta i modervirksomhedens årsregnskab er, at det er valutaen for virksomhedens egenkapitalinstrumenter. Da virksomhedens indtjening er i EUR (eneste aktivitet er at eje kapitalandele i tyske virksomheder), og risici er knyttet til EUR, er det Fondsrådets vurdering, at virksomhedens funktionelle valuta er EUR. Endvidere bemærker Fondsrådet, at virksomheden kun kan have én funktionel valuta, hvorfor den funktionelle valuta, der anvendes i virksomhedens årsregnskab og i det årsregnskab, som udarbejdes til brug for koncernregnskabet, skal være den samme.

Fondsrådet vurderede på baggrund af virksomhedens oplysninger om den beregnede effekt, at fravigelsen ikke kunne anses for væsentlig i 2009.

Relaterede links