Fondsrådet har påbudt en investeringsinstitutforening at offentliggøre supplerende/korrigerende information, hvori der redegøres for den af foreningen anvendte regnskabspraksis ved aflæggelsen af halvårsrapporten for 2010.

Foreningen har ikke givet oplysninger om anvendt regnskabspraksis i halvårsrapporten, men alene oplyst, at halvårsrapporten er aflagt i henhold til gældende love og bekendtgørelser m.v.

Ifølge den regnskabsbekendtgørelse, som foreningen er omfattet af, skal der i anvendt regnskabspraksis oplyses, at den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabspraksis i senest aflagte årsrapport, og hvis dette ikke er tilfældet skal der oplyses om karakteren af ændringen.

Det er Fondsrådets vurdering, at da det var foreningens første regnskabsaflæggelse, kunne der ikke henvises til en tidligere offentliggjort årsrapport, hvorfor halvårsrapporten skulle indeholde en redegørelse for den anvendte regnskabspraksis.