Fondsrådet har offentliggjort en afgørelse af 9. maj 2011 om en årsrapport for 2010 for en bank, der aflægger regnskab i henhold til lov om finansiel virksomhed og regnskabsbekendtgørelsen.

Bankens årsrapport indeholdte efter Fondsrådets vurdering følgende fejl:

1

Årsrapportens oplysninger om kreditrisiko, sikkerhedsstillelser og kreditkvalitet for udlån er efter Fondsrådets vurdering ikke i overensstemmelse med oplysningskravene i regnskabsbekendtgørelsen. Da udlån udgør en væsentlig post for banken, er det Fondsrådets vurdering, at de pågældende oplysninger er væsentlige for regnskabsbruger. Banken kunne med de nuværende systemer ikke give oplysninger om kreditkvaliteten for udlån, der hverken er i restance eller nedskrevne.

 

 

2

Banken har ikke givet fuldstændige oplysninger om følsomheden over for markedsrisici i form af angivelse af, med hvor store beløb bankens resultat og egenkapital ville være påvirket af rimeligt sandsynlige ændringer i de relevante risikovariable, herunder renterisiko, valutarisiko og aktierisiko.

 

 

3

Bankens skønnede tab på garantiforpligtelse over for Garantifonden for Indskydere og Investorer, som følge af Amagerbankens konkurs, er ikke oplyst. Da det skønnede tab udgør ca. 5,1 % af bankens egenkapital, er det Fondsrådets vurdering, at den beløbsmæssige effekt af tabet burde have været oplyst, for at årsrapporten kunne give et retvisende billede.


Da banken har udsendt supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2010, som delvist afhjalp de konstaterede fejl, har Fondsrådet ikke pålagt banken at udsende yderligere information, men givet banken en påtale for, at bankens årsrapport for 2010 indeholder de nævnte fejl. Endvidere har Fondsrådet påbudt banken hurtigst muligt at foretage de nødvendige foranstaltninger, så banken bliver i stand til at give de krævede oplysninger om kreditkvalitet for udlån. Oplysningerne skal senest kunne gives i forbindelse med årsrapporten for 2011.

Relaterede links