Fondsrådet har den 7. december 2009 offentliggjort en afgørelse om omklassificering af finansielle aktiver, oplysninger om restløbetider og bestyrelsens beføjelser til at erhverve egne aktier. Afgørelsen vedrører en bank, men kan også have interesse for ikke-finansielle virksomheder, da den indeholder generelle betragtninger om, hvad der karakteriserer et aktivt marked. Endvidere gælder tilsvarende oplysningsbestemmelser for ikke-finansielle virksomheder i årsregnskabsloven og i IFRS.

Omklassificering af finansielle aktiver
I årsrapporten for 2008 har banken omklassificeret finansielle aktiver fra posten obligationer (målt til dagsværdi) til udlån og tilgodehavender målt til amortiseret kostpris.

Af regnskabsbekendtgørelsens § 50, stk. 2 fremgår, at obligationer og udlån ikke kan måles til amortiseret kostpris, hvis de handles på et aktivt marked.

Et aktivt marked er defineret i IAS 39, AG 71, og udgangspunktet heri er, at et finansielt instrument er handlet på et aktivt marked, når følgende kriterier er opfyldt:

1. Officielle kurser er umiddelbart tilgængelige på en børs
2. Handlerne repræsenterer faktiske markedstransaktioner, som jævnligt finder sted
3. Transaktionerne finder sted mellem kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter.

Kriterium 1 vurderes umiddelbart at være opfyldt, idet den pågældende obligation er noteret på NASDAQ OMX København, og kurserne er umiddelbart tilgængelige. Kriterium 3 vurderes også som opfyldt, idet der ikke er noget der indikerer, at der handles mellem afhængige parter.

Banken havde konstateret, at der i 4. kvartal var sket en væsentlig reduktion af handler, og at der eksempelvis i december kun var foretaget syv handler. Det er Fondsrådets opfattelse, at det ikke er tilstrækkelig at analysere december måned. Fondsrådet konstaterer, at der i 2008 har været handlet på 68,4 % af handelsdagene. I de første tre kvartaler var der handlet i 76,6 % af handelsdagene og i 4. kvartal var der handlet i 43,5 % af handelsdagene. Endvidere konstaterer Fondsrådet, at store kursudsving og lille omsætning ikke har betydning for, om der ifølge IAS 39, AG 71 er tale om et aktivt marked.

Det er således Fondsrådets vurdering, at kriterium 2 også er opfyldt, idet den pågældende obligation er handlet på et aktivt marked. Obligationen kan derfor ikke omklassificeres til udlån og tilgodehavender målt til amortiseret kostpris.

Beholdningen af den omklassificerede obligation udgør 231 mio. kr., hvilket svarer til 16 % af bankens beholdning af obligationer, 59,5 % af posten ”udlån og tilgodehavender til kreditinstitutter og centralbanker” og 3,3 % af de samlede aktiver. Fortsat værdiansættelse til dagsværdi ville have betydet et urealiseret kurstab på 6,7 mio. kr., hvilket svarer til 3,9 % af årets resultat før skat og 1,9 % af egenkapitalen. Det er på denne baggrund Fondsrådets vurdering, at der er tale om en væsentlig regnskabspost og at omklassificering af obligationerne er en fejl i årsrapporten for 2008.

Udstedte obligationer fordelt på restløbetider
Banken mangler i årsrapporten for 2008 oplysninger om beløbene for udstedte obligationer fordelt på restløbetider, jf. § 101 i regnskabsbekendtgørelsen.

I årsrapporten for 2008 havde banken oplyst, at den i slutningen af 2008 havde udstedt to obligationslån på samlet 500 mio. kr. i form af seniorkapital. Lånet udgjorde 8,2 % af balancesummen og anses derfor for en væsentlig regnskabspost. Fondsrådet anså den manglende oplysning om de udstedte obligationers restløbetid for en fejl.

Der er tilsvarende krav om oplysninger om restløbetider i IFRS 7, afsnit 39.

Bestyrelsens beføjelser til at erhverve egne aktier
Banken mangler i årsrapporten for 2008 oplysninger om bestyrelsens beføjelser til at erhverve egne aktier, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 133 a, nr. 4.

Af egenkapitalopgørelsen for 2008 fremgår, at banken har købt og solgt egne aktier for 3,2 mio. kr., hvilket svarer til 0,8 % af egenkapitalen. Selvom regnskabsposten ikke umiddelbart er væsentlig, er det Fondsrådets vurdering, at det er en fejl at udelade oplysningen i ledelsesberetningen om bestyrelsens beføjelser til at erhverve egne aktier, da det er en oplysning, der skal gives af alle børsnoterede selskaber, der har bemyndigelse til at erhverve egne aktier. Endvidere er det en oplysning, som giver aktionærer og andre regnskabsbrugere mulighed for at kontrollere bestyrelsen, for så vidt angår erhvervelsen af egne aktier.

Et tilsvarende oplysningskrav gælder for ikke-finansielle børsnoterede selskaber, jf. ÅRL § 107a, stk. 1, litra 4.

Fondsrådsafgørelse om omklassificering af finansielle aktiver og manglende oplysninger
Læs afgørelsen på Fondsrådets hjemmeside