Fondsrådet offentliggjorde den 22. februar 2010 en afgørelse, som omhandler:

1. måling og præsentation af investeringsejendomme med udviklingsprojekter
2. klassifikation af lejligheder fra projektbeholdinger
3. manglende afskrivninger på domicilejendom.

Virksomheden blev påbudt at indarbejde forholdene i punkt 1 og 2 i årsrapporten for 2009, da denne offentliggøres kort tid efter afgørelsen. Punkt 3 anses som en lovlig fravigelse, idet forholdet ikke vurderes som væsentligt.

1. Måling og præsentation af investeringsejendomme med udviklingsprojekter
Virksomhedens ubebyggede grunde er klassificeret som investeringsejendomme jf. IAS 40 og måles til dagsværdi, indtil der igangsættes projekter på grundene.

Fra og med det tidspunkt, hvor et udviklingsprojekt blev påbegyndt, blev grundene ikke dagsværdireguleret, men målt til dagsværdien på tidspunktet for igangsættelse af projekterne. Der blev foretaget årlige værdiforringelsestest jf. IAS 36, og to af tre grunde blev nedskrevet i 2008.

Det er Fondsrådets vurdering, at de ubebyggede grunde ekskl. de igangsatte projekter skal måles til dagsværdi efter IAS 40, og at der også skal ske dagsværdiregulering efter igangsættelse af udviklingsprojekterne. Fondsrådet har dog taget til efterretning, at der ikke manglede at blive indregnet værdireguleringer, idet dagsværdien enten har været uændret eller er blevet nedskrevet til en lavere dagsværdi i overensstemmelse med IAS 36.

Udviklingsprojekterne blev målt til kostpris jf. IAS 16. Fondsrådet er enig i denne praksis for 2008. Som følge af ændring til IAS 40 skal virksomheder fra og med 2009 som udgangspunkt måle udviklingsprojekter vedrørende opførelse af byggeri med henblik på fremtidig anvendelse som investeringsejendom efter IAS 40, dvs. til dagsværdi eller til kostpris, hvis dagsværdien ikke kan måles pålideligt.

Idet udviklingsprojekterne i 2008 blev målt til kostpris i henhold til IAS 16, er det Fondsrådets vurdering, at disse ikke kunne præsenteres i balancen sammen med de investeringsejendomme, hvorpå udviklingsprojekterne blev opført. Det er således Fondsrådets vurdering, at de i 2008 skulle have været præsenteret i følgende to poster i balancen:

  • Investeringsejendomme – de ubebyggede grunde indregnet og målt til dagsværdi efter IAS 40
  • Materielle anlægsaktiver – de igangsatte projekter indregnet og målt til kostpris efter IAS 16.

2. Ikke-udlejede lejligheder overført fra varelager til investeringsejendomme.
Virksomheden har en række ikke-udlejede lejligheder, som forsøges solgt eller udlejet, og hvor der er indgået en formidlingsaftale om udlejning med en mægler. Lejlighederne var overført fra varelager til investeringsejendomme, hvilket efter Fondsrådets opfattelse er i strid med IAS 40, når der ikke er indgået en lejekontrakt med en lejer. Overførslen kan først finde sted på det tidspunkt, hvor der er indgået en lejekontrakt.

3. Manglende afskrivninger på domicilejendom
Virksomheden havde ikke indregnet afskrivninger på en domicilejendom, idet scrapværdien skønnes mindst at svare til den regnskabsmæssige værdi. Det er Fondsrådets opfattelse, at der skal ske separate afskrivninger på tekniske installationer, tag og andre bygningsbestanddele, som har en kostpris, der er væsentlig i forhold til aktivets samlede kostpris. Endvidere var scrapværdien opgjort forkert, idet der var taget hensyn til inflation ved beregning af scrapværdien, og der var ikke taget hensyn til afhændelsesomkostninger. Virksomheden har oplyst, at den fremover vil foretage separate afskrivninger på de enkelte bygningsbestanddele. De manglende afskrivninger i årsrapporten for 2008 vurderes ikke som væsentlige. Fravigelsen er derfor ikke en overtrædelse af IFRS.

Afgørelsen
Læs afgørelsen på Fondsrådets hjemmeside