Fondsrådet har offentliggjort en afgørelse af 11. april 2011, der vedrører virksomhedsovertagelse, værdiforringelsestest samt diverse præsentations- og oplysningsfejl.

Fondsrådet har påtalt følgende forhold:

1

Indregning af virksomhedsovertagelse som to selvstændige transaktioner samt indregningstidspunkt for overtagelse af virksomhed

2

Identifikation og måling af overtagne aktiver (kundekontrakter)

3

Værdiforringelsestest og følsomhedsoplysninger

4

Præsentation af ikke-likvide transaktioner i pengestrømsopgørelsen og oplysninger om den likviditetsmæssige virkning ved opkøb af virksomheder

5

Præsentation af valutakursændringer vedrørende udenlandske virksomheder

6

Oplysninger om den beløbsmæssige størrelse af transaktioner med nærtstående parter

7

Oplysninger om implementerede nye/ændrede standarder og vedtagne men endnu ikke implementerede standarder

8

Oplysninger om huslejeforpligtelser

9

Oplysninger om anvendt regnskabspraksis vedrørende køb af minoritetsandele i dattervirksomheder.


Virksomheden blev ikke pålagt at udsende korrigerende/supplerende information, idet Fondsrådets kontrol først blev afsluttet efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2010, hvori de konstaterede fejl var rettet, som korrektion af fejl vedrørende tidligere år.

Fondsrådet bemærker i afgørelsen følgende om væsentlighed:

”Fondsrådet er af den opfattelse, at udgangspunktet er, at en virksomhed skal overholde alle krav i IFRS. Et krav kan dog fraviges, hvis fravigelsen er uvæsentlig for regnskabsbrugeren, og virksomheden kan sandsynliggøre dette.”

Virksomheden har ikke anført, at nogen af ovenstående forhold er uvæsentlige fravigelser fra reglerne. Derfor er det heller ikke sandsynliggjort, at fravigelserne ikke har betydning for regnskabsbrugerne. Fondsrådets opfattelse er derfor, at fravigelserne ikke kan anses som uvæsentlige, og at de derfor indebærer en overtrædelse af IFRS.

Relaterede links