Fondsrådet har offentliggjort en afgørelse af 16. juni 2011, der bl.a. omhandler klassifikation af nødlidende prioritetsgæld i en årsrapport for 2010.

Misligholdt prioritetsgæld
Virksomheden har i oktober 2010 misligholdt et lån, hvorefter långiver havde ret til at opsige lånet. Långiver opsagde lånet i februar 2011. Da virksomheden ikke havde en ubetinget ret til at udskyde indfrielsen i mindst 12 måneder efter regnskabsårets afslutning, skulle lånet reklassificeres til kortfristede forpligtelser i årsrapporten for 2010. Det er Fondsrådets vurdering, at den misligholdte gæld er væsentlig for årsrapporten 2010, og at det derfor er en væsentlig fejl, at der ikke er sket reklassifikation. Fondsrådet har derfor påbudt virksomheden at udsende supplerende/korrigerende information hurtigst muligt og senest den 30. juni 2011.

Vurdering af going concern
Årsrapporten var forsynet med en revisionspåtegning med going concern-forbehold. Fondsrådet har vurderet, om årsrapporten for 2010 – set i lyset af virksomhedens økonomiske vanskeligheder – med rette er aflagt under forudsætning af going concern. Fondsrådet har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag til at kunne tilsidesætte ledelsens skøn angående going concern, hvorefter der på tidspunktet for udarbejdelsen af årsrapporten var et forretningsmæssigt begrundet håb om, at en aftale kunne indgås med långivere.

Relaterede links