Forslag til nyt regnskabsdirektiv fra EU-Kommissionen

EU-Kommissionen har den 25.10.11 fremsat et forslag til et nyt regnskabsdirektiv, der skal erstatte begge de eksisterende regnskabsdirektiver, det vil sige 4. direktiv om årsregnskaber fra 1978 og 7. direktiv om koncernregnskaber fra 1983. Direktivforslaget kan findes her.

Kommissionen har udsendt en oversigt over ofte stillede spørgsmål vedrørende direktivforslaget. Oversigten kan findes her

 

Indholdet af direktivforslaget

Direktivforslaget har en mere logisk opbygning end de eksisterende regnskabsdirektiver, og det er opbygget med inspiration fra den danske ”byggeklodsmodel” med opdeling i regnskabsklasser, da direktivforslaget tager udgangspunkt i kravene til små virksomheder (i Danmark regnskabsklasse B) og dernæst i separate afsnit beskriver de yderligere krav til henholdsvis mellemstore og store virksomheder (i Danmark regnskabsklasse C) samt virksomheder af særlig offentlig interesse (i Danmark regnskabsklasse D).

Spørgsmålet om muligheden for at indføre lempeligere regler for regnskabsaflæggelse for såkaldte mikrovirksomheder er ikke behandlet i direktivforslaget, men dette spørgsmål bliver behandlet i Ministerrådet og Europa-Parlamentet i disse måneder som et separat initiativ til ændring af 4. direktiv.

 

Vedtagelse af direktivforslaget

Da det er Ministerrådet og Europa-Parlamentet, der har den lovgivende myndighed i EU, vil vedtagelse af direktivforslaget først kunne ske efter behandling i disse to organer. Det forventes, at det danske EU-formandskab i 1. halvår 2012 vil prioritere arbejdet med den videre behandling af og forhandling om direktivforslaget højt.

Et direktiv skal som bekendt implementeres i national ret, før det får national retsvirkning. Hvis direktivforslaget vedtages, vil direktivet således først skulle implementeres i dansk ret og dermed indarbejdes i årsregnskabsloven m.v., før det får retsvirkning i Danmark. Det er endnu for usikkert at sige, hvornår reglerne kommer til at gælde for danske virksomheder.

 

Hvad med IFRS for SMV’er?

IASB – den internationale regnskabsudsteder inden for regnskabsområdet – udsendte i 2009 en særskilt regnskabsstandard for små og mellemstore virksomheder. I forbindelse med fremsættelsen af direktivforslaget har Kommissionen overvejet, hvorvidt denne IFRS for SMV’er skulle være en del af forslaget, men Kommissionen har afvist dette. Der er således ikke udsigt til, at det bliver obligatorisk for visse danske virksomheder at følge denne standard. Hertil kommer, at direktivforslaget på enkelte punkter er i strid med IFRS for SMV’er, hvorfor danske virksomheder heller ikke frivilligt vil kunne følge denne standard.

 

XBRL ikke gjort obligatorisk

Kommissionen har overvejet, hvorvidt indberetning af regnskabsoplysninger fremover skulle gøres obligatorisk ifølge direktivet med det formål at fremme harmonisering og ensretning af regnskabsrapporteringerne. Kommissionen har imidlertid vurderet, at vi ikke har set samtlige konsekvenser af at indføre et fælles digitalt sprog i EU og har derfor besluttet ikke at forlange, at XBRL gøres obligatorisk