Årsregnskabsloven giver mulighed for, at en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B kan undlade at lade sit årsregnskab re­vi­dere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende størrelser:

 • En balancesum på 4 mio. DKK
 • En nettoomsætning på 8 mio. DKK
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret på 12.

Erhvervsdrivende fonde og holdingvirksomheder skal dog lade deres årsregnskab revidere uanset størrelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på følgende:

 • Fravalg af revision kan kun ske fremadrettet.
 • Hvis der er tale om et selskab, skal beslutningen om fravalg af revision af selskabets kommende årsregnskaber træffes på den ordinære generalforsamling. Det er ikke nødvendigt at bekræfte beslutningen på de kommende ordinære generalforsamlinger.
 • Hvis årsregnskabet ikke er revideret, skal ledelsen hvert år i ledelsespåtegningen erklære, at virksomheden opfylder betingelserne herfor.
 • Herudover skal det i tilknytning til ledelsespåtegningen hvert år oplyses, at generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
 • Hvis revisor har afgivet en revisionspåtegning eller anden erklæring på årsrapporten, det vil sige en review- eller assistanceerklæring, skal revisionspåtegningen eller erklæringen indgå i årsrapporten.
 • Revisor skal altid afgive en erklæring på årsrapporten, i det mindste en assistanceerklæring, hvis revisor kan associeres med årsrapporten.
 • Hvis revisor afgiver en assistanceerklæring på årsrapporten, skal overskriften på årsrapporten være ”Ikke revideret årsrapport”.

Husk også:

 • Tilpasning af vedtægterne (eventuelt)
 • Meddelelse til Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) om hvervets ophør
 • Afgivelse af fratrædelsesprotokollat (eventuelt).

 

HVOR FINDER JEG DE RELEVANTE REGLER?

•   Årsregnskabslovens § 9, stk. 4, § 10a, § 22, stk. 1 og § 135

•   Selskabslovens § 88, stk. 1, nr. 3

•   ISRE (RS) 2400

•   ISRS (RS) 4410.