Fri proces

Der kan i en lang række sager meddeles fri proces, hvis de to betingelser om økonomi er opfyldt. De sager, hvor man kan få fri proces er som tommelfingerregel sager der vedrører private, altså sager af ikke er­hvervsmæssig karakter. Der skal være tale om en "proces". Hverken reglerne om fri proces eller forsikrings­retshjælp dæk­ker sager, hvor der "kun" forhandles, eller hvor der indgås aftaler, skrives kontrakter eller lig­nende. Det er altså sager, der kan karakteriseres som retssager eller voldgiftsretssager, der gives fri proces til.

Der er to betingelser, der skal opfyldes.

For det første skal du opfylde de økonomiske betingelser. Det afgøres ud fra forrige års årsopgørelse, altså skal man, hvis man i 2010 søger om fri proces, dokumentere ved hjælp af sin årsopgørelse for 2008. Det er hele husstandens indkomst der er afgørende, også selv om sagen ikke vedrører ægtefællen/samleveren. Hvis man er ugift er grænsen i 2010 den personlige indkomst i henhold til årsopgørelse for 2008 ikke må være over kr. 275.000,-. Hvis man er gift eller samlevende må den personlige indkomst sammenlagt for begge ikke overstige kr. 350.000,-. Man kan forhøje grænsen med kr. 48.000,- for hvert barn under 18 år, der bor i hjemmet. Hvis den aktuelle indkomst er væsentligt forskellig fra den, der var gældende i den årsopgørelse, der er tale om, kan man være nødsaget til at dokumentere ved hjælp af lønsedler og lignende.

Den anden betingelse for at få fri proces er, at det vurderes, at man har "rimelig grund til at føre sa­gen" hvilket sagt på en anden måde betyder, at den myndighed som bevilger fri proces skal have den opfattelse, at det er sandsynligt at man vil kunne få med­hold i sit krav. Dette kan i nogle tilfælde være med til at forsinke ansøgningen meget, nemlig når der ikke tages stilling til ansøgningen før der er indhentet svar fra modparten, måske endda først når der har væ­ret afgivet flere indlæg fra begge parter.

Vi hjælper dig med ansøgningen og det er som udgangspunkt gratis med denne hjælp til fri proces ansøgnin­gen.

Hvis du får fri proces til din sag, vil det betyde, at der ikke vil være nogen udgifter, hverken til retsafgift, advokatsalær, eventuelle syns- og skønsomkostninger og endda heller ikke omkostninger til modparten, hvis modparten alligevel måtte få medhold under sagen.

Retshjælp gennem forsikringsselskab

De fleste forsikringer har retshjælpsdækning. Den slags sager, der kan føres med denne retshjælp, er stort set begrænset på samme måde som fri proces reglerne, altså kun egentlige retssag og typisk kun ikke-erhvervsmæssige sager er omfattet.

Der skal anmeldes overfor retshjælpsforsikringsselskabet, og dette skal ske inden sagen påbegyndes eller i hvert fald så tidligt som muligt under sagens forløb. Dette sørger vi får at gøre.

Ved fri proces er der ingen selvrisiko. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces og opnår retshjælpsdækning, er der heller ingen selvrisiko, men hvis der alene er retshjælpsdækning og du ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, er der en selvrisiko på typisk 10% af de samlede omkost­ninger dog typisk min. kr. 2.500,-. Dette kan dog svinge afhængig af, hvilket forsikringsselskab, du har tegnet forsikring hos. Der er endvidere en øvre grænse for hvor meget, der i den enkelte sag kan ud­betales via retshjælpsforsikringen, typisk kr. 125.000,-.

Offentligt støttet retshjælp

Gennem den offentligt støttede retshjælp ved advokater kan du få rådgivning og hjælp til enkle skriftlige henvendelser. Det er ikke alle retsområder, som man kan få tilskud til på denne måde, men det er langt de fleste af de forhold, der vedrører ikke-erhvervsmæssig jura. Sagt på en anden måde: Denne retshjælp er for private og ikke for virksomheder.  

For at få det offentlige tilskud og altså kun betale en del af honoraret, skal man opfylde nogle økonomiske betingelser. Det er de samme krav der er til økonomi og til dokumentation, som de der gælder ved fri pro­ces, se derfor om dette spørgsmål under overskriften Fri proces. 

Offentlig retshjælp med tilskud fra det offentlige i disse mindre sager indebærer typisk en egenbetaling på kr. 232,50 inkl. moms. Såfremt der er behov for yderligere rådgivning i forbindelse med forligsforhandlinger, vil der være mulighed for yderligere retshjælp, hvis advokaten mener at kunne løse problemet. Den del af advokatens honorar, som du skal betale for den yderligere rådgivning udgør 1.065,00 kr. inkl. moms. Såfremt der er tale om udarbejdelse af fri proces ansøgning betaler staten hele advokatens vederlag.

Der skal skrives under på en blanket om retshjælp, som vi sørger for at udfylde, men det er vigtigt, at du har dokumentation i form af den seneste skattemæssige årsopgørelse med allerede ved første henvendelse, så det kan afgøres, om betingelserne er opfyldt. Vi skal tage en kopi af denne, fordi vi skal dokumentere dine øko­nomiske forhold overfor dommerkontoret. For gifte eller samlevende skal dokumentationen også omfatte ægtefællen/samleveren. Dette gælder selv om sagen egentligt ikke vedkommer ægtefællen/samleveren. Hvis du ikke har nogen årsopgørelse eller ikke kan finde den, kan du henvende dig til kommunen og bede om at få en udskrift.

Endvidere skal du oplyse, om du har tegnet en forsikring, som dækker retshjælpen. Såfremt dette er tilfældet, skal du oplyse navnet på selskabet samt policenummer.

Anden retshjælp

Som det fremgår af ovenstående er fri proces uden omkostninger, men ved retshjælp skal der betales en smule.  

Ved gratis retshjælp, som mange har hørt om, er der tale om ordninger, der ikke gives på advokat­kontorerne, men ved forskellige ordninger administreret af lokale foreninger. I Kolding kan du hver onsdag mellem kl. 17:00 - 18:00 få gratis retshjælp hos advokat og / eller socialrådgiver på Kolding Bibliotek. Denne retshjælp er arrangeret af Dansk Kvindesamfund og tilbydes for såvel mænd og kvinder. 

Denne retshjælp på biblio­teket er gratis. Hvis vi foretager retshjælp her på kontoret vil der som anført under retshjælp være tale om en mindre del, som man selv skal betale. Du kan dog altid henvende dig og forespørge uforpligtende til muligheden for at få behandlet en sag og samtidigt høre, hvorvidt omkostnin­gerne på forhånd kan beregnes eller skønnes.