Vestre Landsret har den 16. april 2015 frifundet en landmand for overtrædelse af husdyrgødnings-bekendtgørelsen, selvom landmanden ikke havde overdækket sin mødding, der daglig blev tilført husdyrgødning. Landmanden slap derfor for at få en bøde.

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14, stk. 1, skal man overdække markmøddinger med særlig tilladelse fra kommunen, dybstrøelse, kompost og forarbejdet gødning med en tørstofprocent over eller lig med 12.

Dette gælder efter bekendtgørelsens § 14, stk. 2 også for øvrige typer fast gødning – bortset fra gødningslagre med daglig tilførsel. Da landmanden dagligt tilførte gødning på sin mødding, skulle møddingen derfor ikke være overdækket.

Miljøstyrelsen havde ganske vist skrevet noget andet i en vejledning, men landsretten afviste, at Miljøstyrelsen gennem vejledningen kunne stille skrappere krav end det, der udtrykkeligt fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens ordlyd.