Hvis du har måttet sælge din faste ejendom med et tab, eller står med en stor personlig gæld efter en konkurs, er der flere muligheder for at opnå en ordning for afvikling af gælden.

Har man en god dialog med sine kreditorer, kan der være mulighed for at aftale en akkordordning med disse, det vil sige, at man aftaler et fast beløb der skal betales, som udgør procentdel af den oprindelige gæld, enten som et éngangsbeløb ellers afviklet over en periode.

En sådan aftale kan være svær at opnå, f.eks. fordi kreditorerne kræver et for højt beløb, eller fordi der er tale om en større samling af kreditorer, og ikke alles accept kan opnås, er der mulighed for at ansøge om en gældssanering.

Gældssanering indledes ved at du til skifteretten indsender en blanket, som kan hentes på www.domstol.dk.

Betingelserne for at der kan indledes gældssanering er, at du udnytter din erhvervsevne fuldt ud eller er førtids- eller folkepensionist.

Du skal endvidere have afklarede økonomiske forhold, f.eks. være ansat i tidsbegrænset ansættelse, bo til leje tidsbegrænset m.v., ligesom der må ikke være tale om en gæld, der er systematisk oparbejdet til det offentlige, eller pådraget ved strafbare eller erstatningslignende forhold.

Derudover må man ikke have indrettet sin økonomi på at få gældssanering, eller have undladt at betale på sin gæld, hvis der havde været mulighed herfor.

Endelig skal din gæld være så stor, at der ikke umiddelbart med din nuværende eller fremtidige indtægt er mulighed for at betale denne tilbage. I henhold til retspraksis er grænsen ca. 10 år. Hvis gælden kan betales tilbage på under 10 år, kan gældssanering ikke opnås.

Opfyldes betingelserne for at indlede gældssanering, vil skifteretten indlede denne, og udpege en medhjælper, der – sammen med dig – skal udarbejde et forslag til, hvor meget gælden skal nedskrives.

Hvor stort et beløb der skal betales i gældssaneringen udregnes efter en bekendtgørelse på området, hvoraf fremgår, hvilke indtægter og udgifter der kan fratrækkes budgettet.

Derudover vil man som skyldner få et rådighedsbeløb, der pr. måned udgør kr. 5.930,00 for enlige, og for par kr. 10.060,00. Derudover vil der, såfremt du har børn, i budgettet blive afsat et rådighedsbeløb pr. barn, der afhænger af barnets alder.

Det overskud budgettet viser pr. måned skal benyttes til at afdrage over de næste 5 år.

Er der søgt gældssanering på baggrund af en konkurs, og er ansøgningen indgivet inden afslutningen af konkursboet, og stammer den væsentligste del af gælden fra konkursen, vil man kunne få en gældssanering gennemført på 3 år.

Du skal være opmærksom på, at hvis du ejer aktiver, vil der blive stillet krav om, at disse under gældssaneringen realiseres, og de indkomne midler skal tilgå kreditorerne.