For at få flere kvinder i bestyrelserne og øge antallet af kvindelige ledere i selskaberne generelt har Komitéen for god Selskabsledelse opdateret sine anbefalinger for god selskabsledelse.

I anbefalinger for god selskabsledelse suppleres de gældende anbefalinger om mangfoldighed med en anbefaling om målsætning for mangfoldighed i selskabets bestyrelse og på øvrige ledelsesniveauer samt om åbenhed både om målsætningen og status for opfyldelsen heraf. De opdaterede anbefalinger er ifølge pressemeddelelsen fra Komitéen for god Selskabsledelse udtryk for et ønske om at få både flere kvinder og flere personer med international erfaring ind i bestyrelserne. Mangfoldigheden skal øge kvaliteten af arbejdet og samspillet i ledelsen, blandt andet gennem en forskelligartet tilgang til ledelsesopgaverne.

Det anbefales således, at der fastsættes konkrete mål for mangfoldighed, og at der redegøres herfor samt for status for opfyldelse heraf i ledelsesberetningen i årsrapporten og/eller på selskabets hjemmeside.

Ændringerne er implementeret i Regler for udstedere af aktier (se note), idet disse er ændret, således at de reviderede anbefalinger for god selskabsledelse af august 2011 skal anvendes for regnskabsår, der starter den 1. januar 2011 eller senere. Det betyder, at børsnoterede selskaber skal redegøre for mangfoldighed i ledelsen i 2011-årsrapporterne, medmindre de efter ”Følg eller forklar”- princippet forklarer, hvorfor anbefalingerne ikke følges.

Oversigt over ændringerne
Ændringerne i anbefalinger for god selskabsledelse er indarbejdet i anbefalingernes afsnit 4 om det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar og i afsnit 5 om det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering. Ændringerne er opsummeret i nedenstående tabel.

Afsnit

Tilføjelser i afsnittene (ændring)

4.1.4

Tilføjelser
Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan hvert år drøfter selskabets aktiviteter for at sikre mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder at der er lige muligheder for begge køn, samt at det øverste ledelsesorgan fastsætter konkrete mål og i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør for såvel sin målsætning som status for opfyldelsen heraf.

Komitéens kommentar: Der kan med fordel udarbejdes handlingsplaner, der beskriver selskabets indsats for mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, f.eks. ved at arbejde for at øge antallet af kvindelige ledere i selskabet generelt. Der bør fastsættes konkrete mål for selskabets mangfoldighed, f.eks. for andelen af kvinder på udvalgte ledelsesniveauer.

 

5

Mangfoldighed øger kvaliteten af arbejdet og samspillet i det øverste ledelsesorgan, blandt andet gennem en forskelligartet tilgang til ledelsesmæssige opgaver.

(Afsnittet er flyttet et afsnit frem og erstatter afsnittet: ”Mangfoldighed kan øge kvaliteten af arbejdet i det øverste ledelsesorgan”.)

 

5.1.2

Komitéens kommentar: Den forberedende proces for udvælgelse af kandidater til det øverste ledelsesorgan bør prioritere selskabets målsætning for mangfoldighed. Nomineringsudvalget bør derfor til brug for drøftelsen i det øverste ledelsesorgan fremkomme med forslag til kandidater, der understøtter selskabets målsætning for mangfoldighed i det øverste ledelsesorgan.
Note. NASDAQ OMX Copenhagen A/S’s ”Regler for udstedere af aktier” er opdateret, og de nye regler gælder fra 1. oktober 2011. I forhold til de tidligere gældende ”Regler for udstedere af aktier” er det alene afsnit 4.3 Anbefalinger for god selskabsledelse, som er ændret, jf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

 

Relaterede links