IASB har den 26. juli udsendt en opdateret arbejdsplan, som viser tidspunkt for forventet færdiggørelse af en række projekter. Det fremgår bl.a., at de fire store projekter om hhv. leasing, omsætning, finansielle instrumenter og forsikring ikke forventes at resultere i endelige standarder før tidligst i 2012. Om udsendelsen af endelige standarder for henholdsvis omsætning og leasing i givet fald vil ske i første eller andet halvår af 2012, må bl.a. forventes at afhænge af de fornyede høringsrunder, som er besluttet vedrørende disse to projekter.

Den ajourførte arbejdsplan afspejler IASBs beslutning fra mødet i juli 2011 om, at der primo august kommer et høringsudkast, hvori det foreslås at udskyde ikrafttrædelsesdatoen for IFRS 9, Finansielle instrumenter fra 1. januar 2013 til 1. januar 2015. Udskydelsen vil i givet fald gælde såvel den i 2009 færdiggjorte fase af IFRS 9 om klassifikation og måling af finansielle aktiver som den i 2010 afsluttede fase af IFRS 9 om den regnskabsmæssige behandling af finansielle forpligtelser samt ophør af indregning (derecognition) af finansielle aktiver og forpligtelser.

Arbejdsplanen indeholder ikke et forventet tidspunkt for én samlet standard om finansielle instrumenter til afløsning af IAS 39, og ej heller et forventet tidspunkt for en endelig standard om forsikring. I forhold til finansielle instrumenter forventes afsnittet om nedskrivning (impairment) udsendt i en eller anden form for ny høring (Re-exposure eller Review draft). Udkast til det generelle afsnit om regnskabsmæssig sikring (General hedge accounting) samt udkast om modregning (Asset and liability offsetting) forventes færdiggjort i fjerde kvartal 2011, mens udkast om makrosikring (Macro hedge accounting) forventes udsendt i slutningen af 2011 eller i 2012.

Relaterede links