Hvad er fristen?

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B eller C har en frist på 5 måneder fra udløbet af regnskabsåret, til Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) skal have modtaget årsrapporten, jf. årsregnskabslovens § 138, stk. 1. 

Fristen for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, dvs. statslige aktieselskaber og virksomheder, der har værdipapirer optaget til notering på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land, er dog 4 måneder fra udløbet af regnskabsåret 

Der kan ikke dispenseres fra disse frister. 

Hvis regnskabsåret udløber den 31.12.11, og virksomheden er omfattet af regnskabsklasse B eller C, skal Erhvervsstyrelsen således have modtaget årsrapporten senest torsdag den 31.05.12.

Årsrapporten skal – uanset fristen – altid indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelsen på generalforsamlingen. Det fremgår af årsregnskabsloven med kommentarer, at der med formuleringen "uden ugrundet ophold" menes umiddelbart efter godkendelsen, hvilket i praksis vil sige inden for få dage.

Årsrapporten skal fortsat sendes til følgende adresse:

Erhvervsstyrelsen

Postboks 621

0900 København C 

Hvad hvis fristen ikke overholdes?

Hvis årsrapporten ikke er modtaget inden fristens udløb, dvs. senest torsdag den 31.05.12, sender Erhvervsstyrelsen et brev til virksomheden med påkrav om at indsende årsrapporten, jf. årsregnskabslovens § 150, stk. 1.

Det fremgår af dette brev, at hvis årsrapporten ikke er modtaget senest 8 hverdage efter brevets datering, vil hvert af medlemmerne af virksomhedens øverste ledelse blive pålagt en afgift, når årsrapporten modtages, jf. § 150, stk. 2 samt §§ 151 og 152. Afgiften er på mellem DKK 500 og DKK 3.000 pr. ledelsesmedlem afhængig af fristoverskridelsens længde, der beregnes fra den 01.06.12

Hvis årsrapporten ikke er modtaget senest 4 uger efter brevets datering, kan Erhvervsstyrelsen sende virksomheden til tvangsopløsning i skifteretten, jf. årsregnskabslovens § 150, stk. 3 og – for så vidt angår selskaber – selskabslovens § 225, stk. 1, nr. 1.

Overtrædelse af indsendelsesfristen ”uden ugrundet ophold” er ikke sanktioneret med afgifter. 

Opsummering af fristerne

 

 

Modtagelse af årsrapport hos Erhvervsstyrelsen (virksomheder omfattet af regnskabsklasse B eller C)

Senest torsdag den 31.05.12

 

 

 

 

Hvis årsrapport ikke er modtaget inden fristens udløb:

 

Erhvervsstyrelsen sender et brev med påkrav om indsendelse af årsrapport

Brevets datering (primo/medio juni)

 

 

 

 

Modtagelse af årsrapport, hvis afgifter skal undgås

Senest 8 hverdage efter brevets datering

 

 

 

 

Modtagelse af årsrapport, hvis tvangsopløsning skal undgås

Senest 4 uger efter brevets datering

 

 

 Kan jeg indsende årsrapporten via fax?

Erhvervsstyrelsen har tidligere meddelt, at det ikke længere er muligt at indsende årsrapporter til styrelsen via fax. 

Der er som bekendt heller ikke muligt at indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen på mail. 

Hvis årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen via fax eller på mail, vil årsrapporten blive returneret til afsenderen, og årsrapporten vil først blive anset for modtaget, når den er modtaget hos styrelsen på ovennævnte adresse.

Kan jeg indberette årsrapporten digitalt via XBRL?

Som omtalt i artiklen om den nye indsendelsesbekendtgørelse skal virksomheder omfattet af regnskabsklasse B foretage digital indberetning af årsrapporter, der har balancedato 31.01.12 eller senere, dvs. årsrapporter, der har indsendelsesfrist 30.06.12 eller senere, jf. indsendelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 1. Indtil da er det frivilligt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, om de vil indberette årsrapporten digitalt, hvorfor det for virksomheder med kalenderåret som regnskabsår ikke er påkrævet at indberette årsrapporten digitalt.