IIRC (The International Integrated Reporting Committee) (Se note) udsendte den 12. september 2011 et diskussionsoplæg med titlen: Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 21st Century, som indeholder forslag til den fremtidige udvikling af virksomheders rapportering.

Målet med integreret rapportering er at forbedre og kombinere den eksisterende rapporteringspraksis inden for finansiel rapportering, ledelsesberetning, rapportering om ledelse og aflønning samt bæredygtighed i et samlet hele, som forklarer en virksomheds evne til at skabe og fastholde værdi, og hvordan de værdiskabende aktiviteter integreres i virksomhedens strategi. Integreret rapportering vil give mere omfattende og meningsfulde oplysninger om alle aspekter af en virksomheds resultat og stilling, præsenteret i et mere præcist og brugervenligt format. Særligt vil rapporteringen vise sammenhængen mellem en virksomheds økonomiske resultater og de sociale, miljømæssige og økonomiske rammer, inden for hvilken den opererer, og som også er af afgørende betydning for virksomhedens evne til at skabe og fastholde værdi på kort, mellemlang og lang sigt.

Rapporteringen skal indeholde de historiske oplysninger og oplysninger om forventninger til fremtiden, som er vigtige for vurderingen af en virksomheds resultat og stilling, uden at virksomhedernes årsrapporter samtidig bliver længere og endnu mere komplekse, end tilfældet er i dag.

IIRC’s hensigt er, at en integreret rapport skal være en virksomheds primære rapporteringsværktøj, som erstatter frem for føjer nyt til de eksisterende krav. Mange af de oplysninger, som gives i dag, herunder detaljerede regnskabsoplysninger og oplysninger om drift og bæredygtighed, skal flyttes til et onlinemiljø, således at den primære rapport kan fokuseres udelukkende på de områder, som er væsentligst for de langsigtede mål.

Diskussionsoplægget tager udgangspunkt i udvikling inden for rapportering, herunder den internationale harmonisering af regnskabsstandarder, retningslinjer for bæredygtighed udsendt af organisationer som Global Reporting Initiative (GRI) og IASB’s vejledende udtalelse om ledelsesberetning.

Integreret rapportering vil kræve en ændring i etablerede beslutnings- og rapporteringsprocesser. Lovgivningsmæssige ændringer ses som en af mange udfordringer.

IIRC vil fra og med oktober 2011 gennemføre et toårigt pilot-projekt, hvor den internationale, integrerede begrebsramme skal testes og udvikles yderligere.

Hvis, og indtil, integreret rapportering er den primære rapporteringsform for alle virksomheder, foreslås en række alternative veje til integreret rapportering, herunder at kombinere bæredygtighedsrapportering med ledelsesberetningen eller årsrapporten, udsende en særskilt integreret rapport, ændre bæredygtighedsrapporter eller at indføre integreret rapportering internt med henblik på at understøtte ledelsesoplysningerne.

IIRC har anmodet om kommentarer senest den 14. december 2011. Der forventes udsendt et høringsudkast i 2012.

Opsummering af begrebsrammen
Nedenfor er en opsummering af IIRC’s forslag til en international, integreret begrebsramme.

Integreret rapportering er centreret omkring virksomhedens forretningsmodel og de ressourcer og relationer, som anvendes og påvirkes af virksomheden. Ressourcer og relationer beskrives som kapital, herunder finansiel kapital, fysisk kapital, menneskelig kapital, videnkapital, naturkapital og social kapital. Diskussionsoplægget indeholder nedenstående fem vejledende principper for udarbejdelse af en integreret rapport. De fem vejledende principper skal anvendes til at fastlægge indholdet af en integreret rapport med de nedenfor oplistede hovedelementer.

Vejledende principper

Følgende vejledende principper skal understøtte udarbejdelsen af en integreret rapport:

1

Strategisk fokus – give indsigt i virksomhedens strategiske mål og hvordan disse mål står i forhold til virksomhedens evne til at skabe og fastholde langsigtet værdi, samt de ressourcer og relationer, som virksomheden er afhængig af

 

2

Sammenhæng mellem oplysninger – vise sammenhængen mellem de forskellige dele af virksomhedens forretningsmodel, eksterne faktorer, der påvirker virksomheden, og virksomhedens resultat

 

3

Fremtidig orientering – ledelsens forventninger til fremtiden og andre oplysninger, som fremmer læserens forståelse og vurdering af de fremtidsudsigter og usikkerheder, som virksomheden står overfor

 

4

Lydhørhed over for og involvering af interessenterne – indsigt i virksomhedens forhold til sine væsentligste interessenter samt hvordan og i hvilket omfang virksomheden forstår, tager højde for og er lydhør over for deres behov

 

5

Kortfattethed, pålidelighed og væsentlighed – give kortfattede, pålidelige oplysninger, der er væsentlige for at vurdere virksomhedens evne til at skabe og fastholde værdi på kort, mellemlang og lang sigt.

 

Indhold (hovedelementer)
De vejledende principper skal bruges til at fastlægge indholdet af en integreret rapport med følgende hovedelementer:

 

1

Virksomhedsoverblik og forretningsmodel – virksomhedens idégrundlag, primære aktiviteter, markeder, produkter og ydelser, dens forretningsmodel, værdiskabende faktorer og afhængighed af interessenter samt risikoholdning

 

2

Driftsmæssige rammer, herunder risici og muligheder – en mere dybdegående beskrivelse af væsentlige forhold, herunder hvordan disse væsentlige forhold identificeres, og hvordan de påvirker virksomhedens evne til at skabe og fastholde værdi på sigt

 

3

Strategiske mål og strategier til at opnå disse – risikostyring i forhold til nøgleressourcer og -relationer, sammenhænge og faktorer, der gør virksomheden unik og i stand til at realisere værdi fremover, f.eks. i hvilket omfang overvejelser om bæredygtighed er indarbejdet i virksomhedens strategi og giver den en konkurrencefordel

 

4

Ledelse og aflønning – virksomhedens ledelsesstruktur, hvordan denne understøtter de strategiske mål og står i forhold til aflønning

 

5

Resultat – en præcis og sammenhængende vurdering af, hvordan virksomheden har realiseret sine strategiske mål og tilhørende strategier, herunder KPI’er (Key Performance Indicators), organisationsmæssige indvirkninger (både positive og negative) på ressourcer og relationer samt væsentlige eksterne faktorer, som påvirker resultatet

 

6

Fremtidsudsigter – de muligheder, udfordringer og usikkerheder, som kan påvirke virksomhedens muligheder for at opnå sine strategiske mål, og følgevirkningerne for virksomhedens strategier og fremtidige resultat.

 


Note. IIRC er en internationale gruppe bestående af ledere fra erhvervslivet, investerings- og revisionsbranchen, værdipapirssektoren, den lovgivende og akademiske sektor, civilsamfundet og standardsættere. 

Relaterede links