Generelt om revisors tilbageholdelsesret

Som omtalt her har revisor ret til at tilbageholde sit arbejde, hvis kunden ikke betaler honoraret for det arbejde, som revisor har udført.

Dette indebærer, at revisor har ret til at tilbageholde det arbejde, som revisor selv har udført, f.eks. et regnskab, en udfyldt selvangivelse eller lignende.

Omvendt indebærer det også, at revisor ikke har ret til at tilbageholde kundens eget materiale, f.eks. grundbilag m.v., idet dette vil være i strid med god revisorskik.

Hvis kunden ikke betaler honoraret for det arbejde, som revisor har udført, og revisor derfor tilbageholder det arbejde, som revisor selv har udført, er det naturligvis som udgangspunkt en forudsætning, at honoraret er forfaldent. Der kan dog også være tale om såkaldt ”anteciperet misligholdelse”, hvilket vil sige, at det er overvejende sandsynligt, at et ikke forfaldent honorar ikke vil blive betalt.

Det er desuden en forudsætning, at det udførte arbejde og honoraret vedrører samme regnskabs- eller indkomstår. Revisor har således ikke ret til at tilbageholde det arbejde, som revisor har udført vedrørende et tidligere regnskabs- eller indkomstår, selv om kunden ikke betaler honoraret for det arbejde, som revisor har udført vedrørende et senere regnskabs- eller indkomstår, hvis kunden tidligere har betalt honoraret for det arbejde, som revisor har udført vedrørende det tidligere regnskabs- eller indkomstår. Tilsvarende har revisor ikke ret til at tilbageholde det arbejde, som revisor har udført vedrørende et senere regnskabs- eller indkomstår, selv om kunden ikke betaler honoraret for det arbejde, som revisor har udført vedrørende et tidligere regnskabs- eller indkomstår, hvis kunden betaler honoraret for det arbejde, som revisor har udført vedrørende det senere regnskabs- eller indkomstår.

Faglig nyhed fra FSR

FSR har den 24.01.13 udsendt et kort notat om revisors tilbageholdsret. Dette notat kan findes her, hvilket dog kræver, at man er medlem af foreningen.

I notatet henvises der til en række afgørelser fra Revisornævnet m.v., som kan hjælpe til at konkretisere, under hvilke betingelser og i hvilket materiale revisor må udøve tilbageholdsret.

Afgørelser fra Revisornævnet m.v.

Der er tale om følgende afgørelser:

  • I en afgørelse fra 2001 fortsatte revisor med at tilbageholde regnskabsmateriale, selv om kunden havde betalt. Disciplinærnævnet kom frem til, at revisor havde handlet i strid med god revisorskik. Revisornævnet frifandt derimod revisor.

Der er tale om Disciplinærnævnets kendelse af 06.02.01 i sag nr. S-8/2000, og Revisornævnets kendelse af 05.04.02 i sag nr. 01-113.567.

  • I en afgørelse fra 2000 fik revisor en bøde for at have tilbageholdt regnskabsmateriale, selv om revisor faktisk ikke havde et tilgodehavende hos kunden.

Der er tale om Disciplinærnævnets kendelse af 19.12.00 i sag nr. R-4/2000.

  • I en afgørelse fra 2000 tilbageholdte revisor en kundes bilagsmateriale, således at kunden ikke var i stand til at udarbejde sit årsregnskab. Disciplinærnævnet fandt, at dette var i strid med god revisorskik. Revisornævnets stadfæstede efterfølgende afgørelsen.

Der er tale om Disciplinærnævnets kendelse af 13.09.00 i sag nr. S-15/1998 og Revisornævnets kendelse 14.06.02 i sag nr. 00-216.660.

  • I en sag fra 2009 kom Revisornævnet frem til, at revisor godt kunne tilbageholde en database med regnskabstal, som kunden ikke ønskede at betale for. Revisornævnet lagde i afgørelsen vægt på, at revisor havde afleveret alt originalt regnskabsmateriale, og at det var revisor selv, der havde udarbejdet databasen med regnskabstal. Databasen var blevet brugt til at udarbejde kundens årsrapport. Revisornævnets anså ikke tilbageholdelsen af databasen for at være i strid med god revisorskik, idet kunden ikke ville betale for databasen, selv om det var forbundet med vanskeligheder for kundens nye revisor at finde frem til åbningsbalancen for det nye regnskabsår.

Der er tale om Revisornævnets kendelse af 17.11.09 i sag nr. 15-2009-R.

  • Revisors tilbageholdsret gælder også, selv om det resulterer i, at kunden ikke får indsendt sin årsrapport rettidigt, så længe revisor ikke tilbageholder kundens eget materiale, men kun den årsrapport m.v., som revisor har udarbejdet. Dette fremgår af en sag fra 2010, hvor selskabet faktisk endte med at blive tvangsopløst.

Der er tale om Revisornævnets kendelse af 14.06.10 i sag nr. 86-2008-R.

  • I en afgørelse fra 2011 er det fastslået, at revisor ikke må holde et nyt regnskab tilbage, fordi kunden har en gæld vedrørende et gammelt regnskab. Det samme er fastslået i en landsretskendelse fra 1996.

Der er tale om Revisornævnets kendelse af 08.07.11 i sag nr. 66-2010-R og Østre Landsrets kendelse i UfR 1997.219 ØL.

Der kan desuden henvises til responsum nr. 1322 af 30.08.11. Dette responsum er omtalt her.