Moms på fortjenstmargin af videresalg

Ved videresalg af en byggegrund, der er adskilt fra den opførte bygnings afgiftsgrundlag og købt som sådan, kan skattevæsenet drage tvivl om moms på fortjenstmargin på grund af manglende forudgående udstykning.

En parceludstykker eller en ejendomshandler vil af en privatperson købe et hus med en stor grund, som han derefter vil sælge i lodder. Han ønsker at vide, om der skal lægges moms på fortjenstmargin ved videresalg af lodderne. 

Problemstilling

En handlende, der er momspligtig (egnsplanlægger, parceludstykker, ejendomshandler etc. ), køber af en privatperson en ejendom, der både har en bygning og en stor grund, der kan bebygges. Målet er at udstykke den, dernæst at videresælge ejendommen dels som bebygget grund, dels som byggegrunde (TAB).

I henhold til skattelovens § 268 er der en begrænsning i beskatningsgrundlaget for moms på visse handler. Loven angiver, at når det drejer sig om levering af en byggegrund (TAB) eller ejendom, der er opført for mere end fem år siden (der var omfattet af en momsoption), og hvis købet for sælger ikke har givet mulighed for at fradrage moms, er momsgrundlaget forskellen mellem videresalgsprisen og købsprisen på grunden (eller ejendommen). Og ikke af hele videresalgsprisen.

Som vi for nylig har bekræftet over for en klient, er der stadig nogle skattekontorer, der bestrider anvendelse af moms på fortjenstmargin ved videresalg af byggegrunde, der er adskilt fra den opførte bygnings afgiftsgrundlag.

Skattevæsenet

Skattemyndighederne ser strengt på betingelserne for anvendelse af moms på fortjenstmargin i henhold til skattelovens § 268 (CGI). Selvom retslæren langt fra er klar, anslås det, at det i princippet kun er salg af ejendomme, der er købt og videresolgt med bevarelse af samme betegnelse (grund eller opført ejendom), der er underlagt moms på fortjenstmargin. Med hensyn til den påtænkte handel udleder man, at der ikke skal anvendes moms på fortjenstmargin, når der forud for køb af ejendommen ikke er foretaget nogen opdeling i lodder.

En diskutabel holdning

Som visse jurister er vi af den opfattelse, at skattevæsenet således for at kunne lægge moms på fortjenstmargin ved videresalg, kræver opfyldelse af nogle betingelser, der ikke er indeholdt i fransk skattelovs § 268.

Hvad skal man gøre?

Mens man afventer retspraksis...

Selvom domstolene ikke er enige om retslæren, har forvaltningsdomstolen Conseil d’Etat endnu ikke taget stilling til problemet. Efter hvad vi har erfaret, foreligger der heller ikke nogen offentliggjort realitetsafgørelse (appelretten) herom.

Det mest fornuftige er at følge skattevæsenets instrukser nøjagtigt eller indhente proceduren i skattevæsenets forhåndsudtalelse for at få dets formelle holdning, som det er forpligtet af.

Det kan dog fastslås, at moms på fortjenstmargin anvendes der, hvor der forud for køb af en ejendom foreligger en erklæring om opdeling i lodder (nemlig der, hvor der er opnået tilladelse til egnsudvikling), forudsat at der indskrives visse oplysninger i købsaftalen. Desuden kan der efter vores opfattelse anvendes moms på fortjenstmargin der, hvor et udskilt lod videresælges med en tilhørende bygning (garage …) som opført bygning.

Til orientering har et medlem af nationalforsamlingen skriftligt forelagt spørgsmålet for Finansministeriet om avanceskat på fast ejendom og anvendelse af moms på ovennævnte køb og videresalg. Vi afventer svaret og håber på en afklaring.