EF-domstolen har torsdag d. 22. oktober [2009 red.] afsagt dom i en sag, som vedrører salg af en portefølje af genforsikringskontrakter.

Dommens konklusion er, at salget af porteføljen er momspligtigt, selvom porteføljen består af – momsfrie – genforsikringskontrakter. Begrundelsen er, at selve salget ikke er en forsikrings- eller genforsikringstransaktion, ligesom salget heller ikke kan betragtes som en momsfritaget finansiel transaktion.

Dommens konklusion er umiddelbart overraskende som følge af, at den underliggende aktivitet er momsfritaget, og modtageren af porteføljen indtræder i et forsikringsforhold. Dommen slår imidlertid fast, at momspligten skal vurderes i forhold til sælgeren, som ved salget af porteføljen netop ikke påtager sig en forsikringsrisiko.

Dommen betyder, at danske forsikringsselskaber mv. nøje skal overveje de momsmæssige implikationer i tilfælde af salg af porteføljer, rettigheder og lignende. Det er tilsvarende relevant at vurdere ved køb af porteføljer, f.eks. fra udlandet, hvor en dansk køber kan blive forpligtet til at beregne dansk moms af købssummen. En eventuel moms vil som udgangspunkt ikke være momsfradragsberettiget, da købet vedrører momsfritaget forsikringsvirksomhed.

Det er ikke givet, at der i Danmark skal tillægges moms i de konkrete tilfælde, da den danske momslov indeholder bestemmelser om salg af aktiver, herunder virksomhedsoverdragelse, som kan åbne mulighed for, at konkrete transaktioner alligevel ikke skal tillægges moms.

Det er imidlertid vigtigt, at vurderingen foretages på forhånd, da der typisk er tale om enkelttransaktioner med en høj transaktionsværdi.