IFRS Interpretations Committee, som er IASB’s fortolkningskomite, har den 10. august 2011 udsendt et ”næsten færdigt udkast” til ny fortolkning: IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine. Det omhandler den regnskabsmæssige behandling af omkostninger til fjernelse af fx overliggende jord i forbindelse med åbne miner med henblik på at få adgang til forekomster af mineralmalm (stripping costs).

Fortolkningen omhandler følgende:

  1. Indregning af stripping costs som et aktiv
  2. Måling af stripping costs ved første indregning
  3. Efterfølgende måling af stripping costs.

Hvis bortskaffelsesaktiviteterne resulterer i varebeholdninger, skal omkostningerne indregnes i overensstemmelse med IAS 2 Varebeholdninger. Hvis aktiviteterne forbedrer adgangen til mineralmalm, skal de omkostninger, der er forbundet med fjernelse af fx overliggende jord, behandles som et tillæg til kostprisen for det eksisterende aktiv. Tillægget skal afskrives på en systematisk måde over den åbne mines forventede brugstid, ligesom bestemmelserne om løbende vurdering af behovet for nedskrivning finder anvendelse.