Generelt om den nye revisionspåtegning

Den nye revisionspåtegning skal anvendes med virkning for regnskabsperioder, der begynder den 15.12.10 eller senere, hvilket for virksomheder med kalenderåret som regnskabsår vil sige med virkning for regnskabsåret 2011.

Den nye revisionspåtegning er baseret på følgende standarder:

 • ISA 700 om den ”blanke” revisionspåtegning, det vil sige revisionspåtegningen uden forbehold og supplerende oplysninger
 • ISA 705 om modifikationer til konklusionen, det vil sige forbehold
 • ISA 706 om supplerende oplysninger.

De væsentligste ændringer i den nye revisionspåtegning omfatter følgende:

Udtalelse eller særskilt erklæring om ledelsesberetningen

Det er ikke længere muligt at revidere en eventuel ledelsesberetning som led i revisionen af årsregnskabet. Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, skal revisionspåtegningen derfor som hovedregel indeholde en udtalelse om ledelsesberetningen. Eneste undtagelse hertil er, at der er mulighed for at afgive en særskilt erklæring om ledelsesberetningen efter ISAE (RS) 3000 om andre erklæringsopgaver med sikkerhed.

For visse virksomhedsformer, for eksempel skolder, er der fortsat lovkrav om revision af hele årsrapporten og dermed også ledelsesberetningen. I disse tilfælde anvendes den tidligere RS 585 om revision af ledelsesberetningen med de fornødne tilpasninger.

Nye overskrifter

Hvis revisionspåtegningen indeholder enten en udtalelse om ledelsesberetningen eller supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, opdeles revisionspåtegningen i to dele:

 • En revisionspåtegning på årsregnskabet under overskriften ”Påtegning på årsregnskabet”
 • En udtalelse om ledelsesberetningen eller supplerende oplysninger vedrørende andre forhold under overskriften ”Udtalelse om ledelsesberetningen” henholdsvis ”Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold”.

Titlen på revisionspåtegningen bliver i dette tilfælde ”Den uafhængige revisors erklæringer”.

Hvis revisionspåtegningen indeholder både en udtalelse om ledelsesberetningen og supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, tilføjes overskriften ”Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering” over udtalelsen om ledelsesberetningen og de supplerende oplysninger. Titlen på revisionspåtegningen bliver også i dette tilfælde ”Den uafhængige revisors erklæringer”.

Hvis revisionspåtegningen hverken indeholder en udtalelse om ledelsesberetningen eller supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, bliver titlen på revisionspåtegningen blot ”Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet”.

Henvisning til standarder m.v.

Henvisningen i beskrivelsen af revisors ansvar ændres fra ”danske revisionsstandarder” til ”internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning”.

Forbehold

Et forbehold skal have to overskrifter:

 • Overskriften ”Forbehold” som påkrævet i erklæringsbekendtgørelsen
 • Overskriften ”Grundlag for konklusion med forbehold”, ”Grundlag for afkræftende konklusion” eller ”Grundlag for manglende konklusion” som påkrævet i ISA 705.

Konklusionen i en revisionspåtegning med forbehold skal tilsvarende have overskriften ”Konklusion med forbehold”, ”Afkræftende konklusion” eller ”Manglende konklusion” som påkrævet i ISA 705. Det er ikke nødvendigt at anvende overskriften ”Konklusion uden forbehold”, hvis der er tale om en revisionspåtegning uden forbehold. Her er overskriften ”Konklusion” tilstrækkelig.

Supplerende oplysninger

Der indføres en tredje type supplerende oplysninger ud over supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, nemlig supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen.

Hvor finder jeg de relevante regler?

 • Erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-8
 • Erklæringsvejledningens afsnit 5
 • ISA 700, ISA 705 og ISA 706
 • Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om den uafhængige revisors erklæringer uden modifikationer og supplerende oplysninger ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål (erstatter UR 2010-1)
 • Revisionsteknisk Udvalgs udtalelse om modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring (erstatter UR 2007-3)
 • Revisionsteknisk Udvalgs kommende udtalelse om supplerende oplysninger i den uafhængige revisors påtegning (erstatter UR 2007-3, men er endnu ikke udsendt).