I juni 2010 vedtog Folketinget nye regler for rekonstruktion af insolvente virksomheder. Reglerne forventes at træde i kraft den 1. april 2011. 

Ved indførelsen af de nye regler vil der ske ophævelse af de regler vi kender om betalingsstandsning og tvangsauktion og reglerne vil blive erstattet af et nyt regelsæt i konkursloven om rekonstruktion af insolvente virksomheder.

Formålet med reglerne om rekonstruktion er at hindre at flere virksomheder går konkurs og reglerne skal være medvirkende til, at de virksomheder, der har en mulighed for overlevelse bringes i en tilstand så de kan overleve. 

Reglerne indebærer, at kreditorerne gives en større indflydelse på en rekonstruktion og også kreditorerne får den mulighed at anmode skifteretten om, også mod skyldnerens protest, at en insolvent skyldner tages under rekonstruktionsbehandling. Dette er nyt i forhold til de nuværende regler, hvor det alene er skyldneren selv, der kan anmode om betalingsstandsning.

I de nye regler er kreditorerne også tiltænkt en mere aktiv rolle i forbindelse med udarbejdelse af rekonstruktionsforslag og godkendelse heraf, ligesom der er mulighed for at afsætte ledelsen af en virksomhed, som ikke loyalt arbejder mod en rekonstruktion.

Skifteretten vil ved rekonstruktionens opstart udpege en rekonstruktør samt en regnskabskyndig tillidsmand. Rekonstruktørens opgave er at udarbejde et forslag til rekonstruktionsplan, som kan forelægges kreditorerne. Hvis virksomhedens ledelse afsættes under rekonstruktionen, er det desuden rekonstruktør, der skal lede virksomheden.

Med lovændringen er også indført en lang række nye frister for at sikre en effektiv behandling af sagen, således at der senest 4 uger fra rekonstruktionens anmeldelse skal afholdes møde med kreditorerne til at drøfte en rekonstruktionsplan og senest 6 måneder efter dette skal der afholdes møde til endelig afstemning af rekonstruktionsforslaget. Der er dog vedtaget regler om mulighed for udsættelse af disse frister, men boets behandling ikke kan strække sig udover ca. 11 måneder. Rekonstruktionen skal resultere i en virksomhedsoverdragelse, en tvangsakkord eller en kombination heraf og fallenten vil i mangel heraf blive erklæret konkurs.

Bemærk, at det ikke er muligt at træde tilbage fra en rekonstruktionsbehandling, hvilket har den konsekvens, at skyldneren vil blive erklæret for konkurs.