I juni 2010 vedtog Folketinget nye regler om rekonstruktion af insolvente virksomheder.

De nuværende regler i konkursloven om betalingsstandsning og tvangsakkord ophæves, og erstattes af et helt nyt regelsæt i konkursloven om rekonstruktion af insolvente virksomheder. Formålet med reglerne om rekonstruktion er, at flere virksomheder skal reddes fra konkurs.

Dette søges sikret ved, at kreditorerne får en større indflydelse på rekonstruktionen. Kreditorerne kan nu anmode skifteretten om, at en insolvent skyldner tages under rekonstruktionsbehandling - også i de tilfælde, hvor skyldneren modsætter sig rekonstruktionsbehandling.

I de nuværende regler om betalingsstandsning, er en kreditor udelukket fra at anmode skifteretten om, at en skyldner skal i betalingsstandsning. Kreditorerne er under rekonstruktionsprocessen tiltænkt en aktiv rolle, og de kan i nogle tilfælde kræve ledelsen af virksomheden afsat. Som kreditor er det derfor afgørende, at man er godt klædt på til den aktive rolle man har mulighed for at spille, under en rekonstruktion. Dette kræver et rigtig godt kendskab til det nye regelsæt om rekonstruktion.

Når rekonstruktionen indledes, skal der udpeges en rekonstruktør og en tillidsmand.

Rekonstruktøren udarbejder sammen med virksomheden under rekonstruktion en rekonstruktionsplan, der beskriver de væsentligste planlagte skridt i forsøget på at rekonstruere virksomheden, samt et egentligt rekonstruktionsforslag, der mere detaljeret beskriver, hvordan virksomheden tænkes rekonstrueret. Hvis virksomhedens ledelse afsættes under rekonstruktionen, er det rekonstruktøren, der varetager ledelsen af virksomheden.

Tillidsmanden skal udarbejde det nødvendige regnskabsmateriale til brug for at virksomheden og rekonstruktøren, kan udarbejde et rekonstruktionsforslag.

Rekonstruktionen kan vare op til ca. 12 måneder. Dog kan den kun vare udover 8 måneder, hvis kreditorerne ikke stemmer imod det. Under rekonstruktionen har kreditorerne mulighed for at bestemme, at rekonstruktionen skal ophøre.

Rekonstruktionen skal resultere i en virksomhedsoverdragelse eller en tvangsakkord, eller begge dele. Sker dette ikke, overgår virksomheden direkte fra rekonstruktion til konkursbehandling. Desuden kan rekonstruktionen også ophøre under rekonstruktionsforløbet. Dette vil også medføre, at virksomheden tages under konkursbehandling, medmindre rekonstruktionen ophører, fordi virksomheden er solvent.

Reglerne om rekonstruktion af insolvente virksomheder træder i kraft den 1. marts 2011.