Folketinget har den 21.05.13 vedtaget det lovforslag om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed vedr. obligatorisk efteruddannelse og certificering af revisorer i finansielle virksomheder m.v., der blev fremsat den 30.01.02.

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger kan findes her.

Betænkningen med ændringsforslag til lovforslaget kan findes her.

Den vedtagne lov kan findes her.

Loven træder i kraft den 01.01.14, jf. lovens § 3, stk. 1.

Loven overordnet

Loven øger kravene til obligatorisk efteruddannelse fra 120 timer til 180 timer for revisorer, der reviderer finansielle virksomheder, jf. lovens § 1, nr. 5. Loven indeholder desuden en certificeringsordning, der indebærer, at Finanstilsynet skal godkende revisorer, der revisorer finansielle virksomheder, jf. generelt lovens § 2. Samtidig styrkes Finanstilsynets muligheder for at fratage en revisor retten til at revidere en eller flere typer af finansielle virksomheder.

Loven omfatter kun den eller de underskrivende revisorer. Loven omfatter derimod ikke evt. andre godkendte revisorer, der er en del af revisionstemaet, men ikke underskriver revisionspåtegningen. 

Nærmere om loven

Obligatorisk efteruddannelse

Lovteknisk indføres der hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen kan indføre 60 timers yderligere obligatorisk efteruddannelse for revisorer, der reviderer virksomheder af særlig offentlig interesse omfattet af revisorlovens § 21, stk. 3, herunder ikke blot finansielle virksomheder, men også f.eks. børsnoterede virksomheder samt virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to eller flere af følgende størrelse:

  • En medarbejderstab på 2.500 personer
  • En balancesum på DKK 5 mia.
  • En nettoomsætning på DKK 5 mia.

Det fremgår dog af lovbemærkningerne, at hjemlen i første omgang vil blive brugt i forhold til revisorer, der reviderer finansielle virksomheder, men at reglerne efter behov vil kunne udstrækkes til også at omfatte revisorer, der reviderer andre virksomheder af særlig offentlig interesse, herunder f.eks. børsnoterede virksomheder. Dette er dog ikke en del af den vedtagne lov.

De nærmere krav til indholdet af den yderligere obligatoriske efteruddannelse vil blive fastsat i samarbejde mellem FSR – danske revisorer og Finanstilsynet. Det fremgår dog af lovbemærkningerne, at de 60 timer skal vedrøre emner specifikt rettet mod krav til revision og regnskabsaflæggelse inden for den finansielle sektor samt krav, der i øvrigt stilles til revisorer i finansielle virksomheder. 

Certificeringsordning

Certificeringsordningen indebærer som nævnt, at Finanstilsynet skal godkende revisorer, der reviderer finansielle virksomheder.

Det fremgår ikke af lovbemærkningerne, hvor mange forskellige certificeringsordninger, der vil blive tale om, men hvis certificeringskravet kommer til at gælde alle finansielle virksomheder, må det formodes, at der bliver tale om flere forskellige certificeringsordninger.

Under Folketingets behandling blev det præciseret, at certificeringsordningen alene omfatter revisorer, der reviderer penge- og realkreditinstitutter samt forsikringsselskaber, herunder liv- og pensionsselskaber, men ikke revisorer, der reviderer fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber. Der blev i den forbindelse ikke taget stilling til, om denne afgrænsning også finder anvendelse i forhold til de øgede krav om efteruddannelse, men det vil FSR sørge for bliver afklaret.

Certificeringsordningen vil ikke kunne omfatte revisorer, der reviderer andre virksomheder af særlig offentlig interesse, herunder f.eks. børsnoterede virksomheder.

De nærmere regler om certificeringsordningen vil blive fastsat af Finanstilsynet.

Loven træder som nævnt i kraft den 01.01.14, jf. lovens § 3, stk. 1.

Revisorer, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er valgt som revisorer på en virksomheds ordinære generalforsamling eller repræsentantskabsmøde, kan fungere som revisorer uden certificering, indtil den førstkommende ordinære generalforsamling eller det førstkommende repræsentantskabsmøde efter den 01.01.14, jf. lovens § 3, stk. 2.