Fra og med regnskabsår, der begyndte den 1. september 2008, skal virksomheder i regnskabsklasse D medtage en redegørelse for virksomhedsledelse i ledelsesberetningen (ÅRL §§ 107b og 107c). Fra og med regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2009, skal store regnskabsklasse C-virksomheder og virksomheder i regnskabsklasse D supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar, hvis de har politikker herfor (ÅRL § 99a). Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen.

Som noget nyt kan disse redegørelser offentliggøres på virksomhedens hjemmeside. Redegørelsen for samfundsansvar kan også vælges offentliggjort i en supplerende beretning til virksomhedens årsrapport. Vælger virksomheden en af disse nye offentliggørelsesmåder som alternativ til offentliggørelse i ledelsesberetningen, medfører dette en række særlige pligter for ledelsen og revisor, jf. en ny bekendtgørelse til årsregnskabsloven. Den foreskriver bl.a., at hvis redegørelserne offentliggøres på hjemmesiden eller i en supplerende beretning, skal der oplyses herom i årsrapporten. For redegørelser offentliggjort på virksomhedens hjemmeside skal der henvises til den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen (URL-adressen).

Redegørelserne er en del af ledelsesberetningen - uanset hvordan de offentliggøres. Derfor har ledelsen og revisor som udgangspunkt samme pligter og ansvar med hensyn til redegørelserne, uanset hvor de offentliggøres.

Reglerne om offentliggørelse af redegørelserne på virksomhedens hjemmeside er reguleret i BEK nr. 761 af 20. juli 2009 (Bekendtgørelse om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.) og er nærmere beskrevet i en artikel i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, side 31 ff. Du kan downloade artiklen på E&S’ hjemmeside.

Revisors arbejde
Med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. september 2008 eller senere, er revisionspligten for ledelsesberetningen ophævet og erstattet af et krav om, at revisor skal afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstemmelse med oplysningerne i de revisionspligtige dele af årsrapporten, herunder årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab. Revisor skal altså foretage et “konsistenstjek”.

Revisor skal ikke foretage særlige handlinger for at fremskaffe dokumentation e.l. som grundlag for vurdering af oplysningerne i ledelsesberetningen, men revisor skal ved sin gennemlæsning af ledelsesberetningen benytte den viden, som i øvrigt er opnået i forbindelse med revisionen af årsregnskabet.

Redegørelserne om virksomhedsledelse og samfundsansvar er omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen. Det betyder, at revisor skal påse, at oplysningerne er i overensstemmelse med oplysningerne i de revisionspligtige dele af årsrapporten (”konsistenstjek”).

Hvis oplysningerne om virksomhedsledelse (ÅRL § 107 b, stk. 1, nr. 1) – 5) offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, skal revisor dog alene påse, at redegørelsen indeholder oplysninger om kodeks for virksomhedsledelse. Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse, som er et delelement af oplysningerne om virksomhedsledelse, er således undtaget fra kravet om ”konsistenstjek”, når virksomheden har valgt at offentliggøre redegørelsen på hjemmesiden (medmindre virksomheden og revisor har aftalt andet), men ikke når den er placeret i ledelsesberetningen. Dette fremgår ikke af selve lovteksten, men følger af lovbemærkningerne til § 107 b.

De nye oplysningskrav
De nye oplysningskrav om virksomhedsledelse er opsummeret nedenfor. Du kan læse mere om dem i nyheden på Deloitte.dk af 9. juni 2008: Vedtagelse af lov om ændring af årsregnskabsloven og om de nye oplysningskrav om samfundsansvar i nyhedsbrevet af maj 2009, Nye krav i årsregnskabsloven: Redegørelse for virksomheders samfundsansvar, maj 2009. E&S har også udgivet en vejledning til brug for virksomheder, der skal redegøre for samfundsansvar ifølge årsregnskabsloven.

De nye oplysningskrav i hovedtræk:
Virksomheder i regnskabsklasse D skal oplyse om virksomhedsledelse, jf. ÅRL § 107b (børsnoterede virksomheder) og § 107c (statslige aktieselskaber), herunder:

  • En række oplysninger om kodeks for virksomhedsledelse
  • Beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen
  • Beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funktion.

Der henvises til ÅRL §§ 107b og 107c med hensyn til de præcise krav for henholdsvis børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber, idet kravene ikke er helt ens.

Der skal i koncernregnskabet medtages en beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol og risikostyringssystemer i forbindelse med aflæggelse af koncernregnskab. De øvrige oplysningskrav – punkt a) og c) ovenfor – stilles ikke på koncernniveau.

For virksomheder, der alene har børsnoterede gældsinstrumenter, og som ikke er statslige aktieselskaber, gælder mere lempelige regler.

Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og regnskabsklasse D skal oplyse om samfundsansvar – også kaldet Corporate Social Responsibility (CSR) – (ÅRL § 99a), herunder:

  • Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender
  • Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor.
  • Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover.

Der gælder visse undtagelser for moder- og dattervirksomheder, som indgår i et koncernregnskab, hvor oplysningerne gives for koncernen som helhed, og for virksomheder, som har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN's Global Compact eller FN's Principper for ansvarlige investeringer.