Den 25. maj 2014 afholdes folkeafstemning om den fælles europæiske patentdomstol.

Formålet med den fælles patentdomstol er at gøre det billigere og lettere for borgere og virksomheder i EU dels at opnå et godkendt patent og dels efterfølgende at beskytte dette.

Baggrunden for folkeafstemningen

Som den nuværende retlige regulering er udformet, skal patentansøgere indlevere en europæisk patentansøgning, der efter godkendelse skal valideres i hvert enkelt land, hvori der ønskes gyldighed og beskyttelse. 

Som led i patentreformen søges der indført en forenklet gyldighedsprocedure, der benævnes enhedspatentet. Ideen er, at enhedspatentet skal gøre det muligt – når godkendt europæisk patent er opnået – med én ansøgning at få patentet beskyttet i alle de lande, der tiltræder aftalen.

Danmark har ytret ønske om at være en del af enhedspatentet. Dette er dog alene muligt, i det omfang vi også tilslutter os den fælles patent-domstol ved folkeafstemningen den 25. maj.

Patentdomstolens funktion

Hidtil har tvister vedrørende patentkrænkelser skullet føres ved domstolene i de enkelte lande, hvori en krænkelse har fundet sted.

Med den fælles patentdomstol samles domstolsbehandlingen af patent-tvister således, at alle tvister, der relaterer sig til enhedspatentets område, behandles under én domstol, uanset at uenighederne vedrører patenter i flere forskellige lande.

Patentdomstolen tillægges altså kompetence til at afsige domme med bindende virkning for hele enhedspatentets område. Patenthaveren kan dermed nøjes med at anlægge én retssag, der har fuld gyldighed i alle de lande, der tilslutter sig enhedspatentet.

Folkeafstemningens resultat

Et dansk JA til patentdomstolen indebærer, at det bliver billigere og lettere at opnå et gyldigt patent. Desuden medfører den fælles patentdomstol, at patenthaver ikke længere skal forholde sig til den nationale patentlovgivning i hvert enkelt land.

Modsat betyder et dansk NEJ, at enhedspatentet og den fælles patent-domstol ikke vil være gældende i Danmark. Dermed skal personer og virksomheder, der ønsker at opnå patent i Danmark, fortsat anvende den nugældende procedure.

Hvis Danmark ikke tilslutter sig aftalen, er det stadig muligt at gøre brug af enhedspatentet og patentdomstolen for så vidt angår krænkelser i de lande, der har tiltrådt aftalen.