Erhvervsstyrelsens rapport

Erhvervsstyrelsen har den 05.07.12 offentliggjort en rapport om det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder. Denne rapport kan findes her.

Rapporten indeholder en redegørelse for resultatet af Erhvervsstyrelsens undersøgelser af revisorer og revisionsvirksomheder i 2011. Rapporten indeholder desuden en redegørelse for Erhvervsstyrelsens øvrige aktiviteter inden for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder.

 

De undersøgte sager

Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat undersøgelser af 37 sager vedrørende revisorer og revisionsvirksomheder, hvoraf 19 sager er blevet afsluttet inden udgangen af 2011. Derudover er 13 sager, der blev igangsat i 2010, blevet afsluttet.

Erhvervsstyrelsen er bl.a. blevet opmærksom på de undersøgte sager gennem regnskabskontrollen af børsnoterede og andre selskaber, styrelsens øvrige virke, Revisortilsynet, øvrige myndigheder, medier og private henvendelser.

De 37 undersøgte sager omfatter såvel påbegyndte som afsluttede sager. Nogle sager vedrører mange forhold, mens andre sager kun vedrører et enkelt forhold.

13 af de 19 afsluttede sager har resulteret i, at revisor eller revisionsvirksomheden er blevet indbragt for Revisornævnet, mens 6 sager har ført til, at revisor eller revisionsvirksomheden har fået en påtale og evt. et påbud om at stoppe overtrædelsen eller overtrædelserne. Revisornævnet har i 2011 afgjort 9 af de indbragte sager. Erhvervsstyrelsen har vundet alle disse sager, og Revisornævnet har givet de indklagede revisorer bøder for i alt DKK 1.150.000.

Det fremgår ikke af Erhvervsstyrelsens rapport, hvor mange sager der samlet set er blevet vurderet. Dermed fremgår det ikke, hvor mange sager der – ud over de 37 undersøgte sager – er blevet lagt til side, fordi Erhvervsstyrelsen ikke har vurderet, at der har været behov for yderligere opfølgning.

Det fremgår desuden af rapporten, at Erhvervsstyrelsen skal have en indikation på, at revisorlovgivningen er overtrådt, før styrelsen kan iværksætte en undersøgelse. Udfaldet af de undersøgte sager giver derfor ikke et repræsentativt indtryk af den generelle kvalitet i revisorbranchen.

 

Overtrædelsernes karakter

Der har i de 37 undersøgte sager været tale om forskellige typer af overtrædelser eller mulige overtrædelser af revisorlovgivningen. Derudover er der i nogle tilfælde også konstateret overtrædelser af bestemmelser om revisors pligter fastsat i anden lovgivning, f.eks. selskabslovgivningen.

Overtrædelserne er vist i tabellen nedenfor, der både omfatter de faktiske og de mulige overtrædelser.

 

 

 

 

Overtrædelser

Afgjorte sager

Reaktioner i afgjorte sager

Verserende sager

 

 

 

 

 

 

 

 

Overtrædelser af erklæringsbekendtgørelsen

To forhold, hvor revisor havde taget forbehold for fortsat drift, men havde afgivet en konklusion med forbehold, dvs. en ”bortset set”-konklusion (§ 5, stk. 5)

Begge indbragt for Revisornævnet

Et forhold, hvor revisionspåtegningen ikke var opstillet i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen (§ 5, stk. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor revisor havde udarbejdet en vildledende revisionspåtegning, idet ordet ”assistance” indgik (§ 1, stk. 3)

Påtale

Et forhold, hvor revisor ikke havde anført i revisionspåtegningen, at revisor havde revideret koncernregnskabet tillige med årsregnskabet (§ 5, stk. 1, nr. 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor revisor ikke havde modificeret revisionskonklusionen, selv om revisor havde taget forbehold (§ 5, stk. 4)

Påtale

To forhold, hvor revisor havde taget forbehold for størstedelen af balancesummen, men havde afgivet en konklusion med forbehold, dvs. en ”bortset fra”-konklusion (§ 5, stk. 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor revisor havde placeret supplerende oplysninger forkert i revisionspåtegningen

Påtale

Et forhold, hvor revisor havde taget forbehold for fortsat drift, men havde afgivet en konklusion med forbehold, dvs. en ”bortset set”-konklusion (§ 5, stk. 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor konklusionen i revisionspåtegningen ikke afspejlede, at der var taget forbehold (§ 5, stk. 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor revisors udtalelse om ledelsesberetningen ikke angav, at ledelsesberetningen ikke var udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, idet ledelsesberetningen ikke indeholdt omtale af samfundsansvar, ligesom redegørelsen for virksomhedsledelse var utilstrækkelig (§ 5, stk. 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor det undersøges, om et ulovlige ”kapitalejerlån” og kapitaltab skulle have givet anledning til forbehold (§ 6, stk. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor revisor ikke havde taget forbehold for, at ledelsesberetningen ikke oplyste om virksomhedens økonomiske forhold, (§ 6, stk. 2, nr. 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor revisor ikke havde taget forbehold for værdiansættelsen af 16 % af koncernens aktiver (§ 6, stk. 2, nr. 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor revisionspåtegningen ikke indeholdt overskriften ”Forbehold”, selv om revisor havde taget forbehold (§ 6, stk. 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Overtrædelser af uafhængighedsreglerne

Et forhold, hvor revisor havde revideret den samme revisionsvirksomhed, som han tillige afgav erklæringer igennem (uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4)

Indbragt for Revisornævnet

Et forhold, hvor revisor havde revideret et regnskab, selv om revisor havde tætte familiemæssige bånd til ledelsen (uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To forhold, hvor revisor havde udført ”krydsende” revision (uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4)

Begge indbragt for Revisornævnet

Et forhold, hvor revisor havde revideret regnskaber for virksomheder, hvori virksomhedernes direktør var gift med en af revisionsvirksomhedens indehavere (uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 1 og stk. 6, nr. 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor tre revisorer bevidst havde revideret hinandens regnskaber (uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4)

Alle indbragt for Revisornævnet

To forhold, hvor revisor havde foretaget ”krydsende” revision (uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor tre revisorer utilsigtet havde revideret hinandens regnskaber (uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4)

Påbud

Et forhold, hvor moderselskabsrevisor havde underskrevet en undtagelseserklæring for et datterselskab (uafhængighedsbekendtgørelsens § 6, stk. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor revisor havde revideret et regnskab for en virksomhed samtidig med, at revisor og virksomhedens hovedaktionær sad i bestyrelsen sammen i en anden virksomhed (uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4)

Indbragt for Revisornævnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor revisor havde revideret en medinteressents regnskaber (uafhængighedsbekendtgørelsens § 6, nr. 3)

Indbragt for Revisornævnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor revisor havde revideret et regnskab for en virksomhed, hvis ejer sad i bestyrelsen for revisionsvirksomheden (uafhængighedsbekendtgørelsens 6, nr. 3)

Indbragt for Revisornævnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overtrædelser af reglerne vedrørende ejer- og ledelsesforhold

Et forhold, hvor flertallet af ledelsesmedlemmerne ikke var godkendte revisorer (revisorlovens § 13, stk. 5)

Påbud

Et forhold, hvor ejerskabet til stemmerettighederne hos holdingvirksomheden var i strid med revisorloven (§ 13, stk. 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Overtrædelse af reglerne vedrørende registreringsforhold

Et forhold, hvor revisor havde afgivet erklæringer med sikkerhed uden at være tilknyttet den revisionsvirksomhed, som erklæringerne blev afgivet igennem (revisorlovens § 16, stk. 2)

Indbragt for Revisornævnet

Et forhold, hvor navn og erhvervsadresse på revisionsvirksomhedens øverste ledelse ikke var registreret (Revireg-bekendtgørelsens § 4, jf. § 2, nr. 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor revisor ikke var tilknyttet revisionsvirksomheden, og hvor stemmeandel og ejertype ikke var angivet for de to ejere (Revireg-bekendtgørelsens § 4, jf. § 2)

Påbud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overtrædelser af revisorlovgivningen i øvrigt

Et forhold, hvor revisor ikke havde indsamlet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende flere væsentlige poster i regnskabet (RS 500, afsnit 2, jf. revisorlovens § 16, stk. 1)

Indbragt for Revisornævnet

Et forhold, hvor det undersøges, hvorvidt revisor havde foretaget revision i overensstemmelse med god revisorskik vedrørende en virksomhedsovertagelse (RS 545, jf. revisorlovens § 16, stk. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor revisor ikke havde sørget for, at der blev foretaget en kvalitetssikringsgennemgang af revisionen af et årsregnskab for en virksomhed, der var noteret på Dansk AMP (RS 220, afsnit 36, jf. revisorlovens § 16, stk. 1)

Indbragt for Revisornævnet

Et forhold, hvor det undersøges, om revisor havde haft tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende funktionel valuta, emissionsomkostninger og virksomhedsovertagelser (RS 500, jf. revisorlovens § 16, stk. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor det blev undersøgt, om revisor havde sørget for, at der blev foretaget en kvalitetssikringsgennemgang af revisionen af et årsregnskab for en børsnoteret virksomhed (RS 220, afsnit 36, jf. revisorlovens § 16, stk. 1

Ingen reaktion

Et forhold, hvor en revisionspåtegning, der var underskrevet ”For” en revisor, undersøges (revisorlovens § 16, stk. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor det undersøges, om revisor havde haft tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende en mellemregningskonto med en dattervirksomhed (RS 500, afsnit 2, jf. revisorlovens § 16, stk. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To forhold, hvor det undersøges, om revisionen havde været tilstrækkelig i tilfælde, hvor der efterfølgende blev konstateret besvigelser (RS 500, afsnit 2, jf. revisorlovens § 16, stk. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor det undersøges, om revisor havde haft tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende egne aktier (RS 500, afsnit 2, jf. revisorlovens § 16, stk. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et forhold, hvor det undersøges, om revisor havde opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende evt. selvfinansiering (RS 500, afsnit 2, jf. revisorlovens § 16, stk. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre forhold

 

 

Et forhold, hvor det undersøges, om revisionsvirksomheden havde accepteret og udført ikke-tilladte opgaver (revisorlovens § 17)