Det fremsatte lovforslag og den vedtagne lov

Folketinget har den 03.06.13 vedtaget det lovforslag om ændring af straffeloven m.v. (L 164), der blev fremsat den 28.02.13, og som overordnet har til formål at styrke indsatsen over for økonomisk kriminalitet.

Høringsudkastet til lovforslaget er omtalt her.

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger kan findes her.

Betænkningen med ændringsforslag til lovforslaget kan findes her.

Den vedtagne lov kan findes her.

Ud over ændringer af straffeloven, jf. § 1, indeholder loven også ændringer af bl.a. selskabsloven, jf. § 5, lov om erhvervsdrivende fonde, jf. § 6, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. § 7, årsregnskabsloven, jf. § 10, revisorloven, jf. § 11, og hvidvaskloven, jf. § 12.

Loven træder i kraft den 01.07.13, jf. § 13, stk. 1.

Udvalgte ændringer

Loven indeholder bl.a. følgende ændringer:

 • Forældelsesfristen for strafansvar forlænges fra 2 til 5 år for overtrædelse af bl.a. selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven, revisorloven og hvidvaskloven (uddybes nedenfor, for så vidt angår ulovlige ”kapitalejerlån”)
 • Muligheden for at fratage kriminelle retten til at drive virksomhed udvides til også at omfatte kommanditselskaber og udenlandske selskaber m.v., der driver virksomhed her i landet
 • Politiet får nye redskaber til at spore ulovlige pengestrømme
 • Strafferammen for bestikkelse, insiderhandel og kursmanipulation forhøjes til 6 års fængsel under særligt skærpende omstændigheder
 • Erhvervsdrivende må fremover som hovedregel ikke modtage kontantbetalinger på DKK 50.000 eller derover (uddybes nedenfor).

Særligt om forældelse af ulovlige ”kapitalejerlån”

I dag forældes et ulovligt ”kapitalejerlån” efter 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor det ulovlige ”kapitalejerlån” er indfriet, jf. selskabslovens § 367, stk. 1 sammenholdt med straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1 og § 94, stk. 1. Det er derimod uden betydning, hvornår det ulovlige ”kapitalejerlån” er ydet.

Fremadrettet vil et ulovligt ”kapitalejerlån” først blive forældet efter 5 år regnet fra det tidspunkt, hvor det ulovlige ”kapitalejerlån” er indfriet, jf. ændringslovens § 5, nr. 1.

Revisions- og erklæringsmæssigt får dette ikke den store betydning, idet revisor allerede i dag skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen – eller erklæringen om udvidet gennemgang – på årsrapporten, hvis revisor konstaterer et ulovligt ”kapitalejerlån”, der er indfriet på påtegnings- eller erklæringstidspunktet og evt. på balancetidspunktet.

Det kan dog få betydning, hvis revisor konstaterer et ulovligt ”kapitalejerlån”, der er indfriet i løbet af foregående regnskabsår, hvis revisor (eller en tidligere revisor) ikke tidligere har givet supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af det ulovlige ”kapitalejerlån”.

Dette kan belyses med følgende eksempler:

 • Forudsætninger:

-     Revisor skal afgive revisionspåtegning eller erklæring om udvidet gennemgang på årsrapporten for 2013

-     Revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang afgives den 31.05.14

-     Revisor har konstateret et ulovligt ”kapitalejerlån”, der ikke er bagatelagtigt

 • Hvis lånet er indfriet i løbet af 2013, dvs. i løbet af regnskabsåret, skal revisor give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen på årsrapporten, idet forældelsesfristen for strafansvaret ikke er udløbet. Dette gælder, uanset om forældelsesfristen er 2 eller 5 år
 • Hvis lånet er indfriet i løbet af 2012, dvs. i løbet af foregående regnskabsår, gælder der følgende:

-     Hvis lånet er indfriet efter den 31.05.12, skal revisor som udgangspunkt give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten, idet forældelsesfristen for strafansvaret ikke er udløbet. Dette gælder, uanset om forældelsesfristen er 2 eller 5 år. Revisor skal dog ikke give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis revisor (eller en tidligere revisor) har givet supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2012

-     Hvis lånet er indfriet før den 31.05.12, skal revisor ikke give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten, hvis forældelsesfristen for strafansvaret er 2 år, idet forældelsesfristen i så fald er udløbet. Hvis forældelsesfristen er 5 år, skal revisor derimod som udgangspunkt give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet forældelsesfristen i så fald ikke er udløbet. Revisor skal dog heller ikke i denne situation give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis revisor (eller en tidligere revisor) har givet supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2012.

Ud over at den forlængede forældelsesfrist således kan få betydning for revisors påtegning eller erklæring, får den forlængede forældelsesfrist naturligvis også betydning for, hvor længe politiet – typisk efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen – kan indlede en straffesag mod ledelsen som følge af et ulovligt ”kapitalejerlån”.

Særligt om modtagelse af kontantbetalinger på DKK 50.000 eller derover

I dag fremgår det af hvidvaskloven, at ”forhandlere af genstande” og auktionsholdere ikke må modtage kontantbetalinger på DKK 100.000 eller derover, hvad enten betalingen sker på en gang eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet, jf. § 2.

Forsætlig overtrædelse af dette kontantforbud straffes med bøde. Efter praksis fastsættes bøden til 25 % af det modtagne beløb over DKK 100.000, dog mindst DKK 10.000.

Fremadrettet vil det fortsat fremgå af hvidvaskloven, at ”forhandlere af genstande” og auktionsholdere ikke må modtage kontantbetalinger på DKK 100.000 (eller derover). Samtidig vil det imidlertid fremgå af hvidvaskloven, at andre erhvervsdrivende ikke må modtage kontantbetalinger på DKK 50.000 (eller derover), jf. ændringslovens § 12.

Kontantforbuddet udvides således fra alene at omfatte ”forhandlere af genstande” og auktionsholdere, til også at omfatte andre erhvervsdrivende, samtidig med at beløbet – for så vidt angår andre erhvervsdrivende – nedsættes fra DKK 100.000 til DKK 50.000. ”Forhandlere af genstande” må derimod fortsat modtage kontantbetalinger på op til DKK 100.000.

Kontantforbuddet gælder dog ikke erhvervsdrivende, der er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, herunder bl.a.:

 • Virksomheder inden for den finansielle sektor
 • Advokater
 • Revisorer
 • Ejendomsmæglere
 • Skatterådgivere og eksterne bogholdere.