Høringsudkastet

Justitsministeriet har den 10.01.13 udsendt et høringsudkast til et lovforslag om ændring af straffeloven m.v., som overordnet har til formål at styrke indsatsen over for økonomisk kriminalitet.

Ud over ændringer af straffeloven, jf. høringsudkastets § 1, indeholder høringsudkastet også ændringer til bl.a. selskabsloven, jf. § 5, lov om erhvervsdrivende fonde, jf. § 6, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. § 7, årsregnskabsloven, jf. § 10, og revisorloven, jf. § 11.

Høringsudkastet til lovforslaget kan findes her.

Høringsbrevet fra Justitsministeriet kan findes her.

Høringsfristen udløber den 07.02.13.

Det fremgår af høringsudkastet, at loven forventes at træde i kraft den 01.07.13, jf. § 13, stk. 1.

Udvalgte forslag

Høringsudkastet indeholder bl.a. følgende forslag:

 • Forældelsesfristen for strafansvar forlænges fra 2 til 5 år for overtrædelse af bl.a. selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og revisorloven
 • Muligheden for at fratage kriminelle retten til at drive virksomhed udvides til også at omfatte kommanditselskaber og udenlandske selskaber m.v., der driver virksomhed her i landet
 • Politiet får nye redskaber til at spore ulovlige pengestrømme
 • Strafferammen for kursmanipulation og bestikkelse forhøjes til 6 års fængsel under særligt skærpende omstændigheder.

Særligt om forældelse af ulovlige ”kapitalejerlån”

I dag forældes et ulovligt ”kapitalejerlån” efter 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor det ulovlige ”kapitalejerlån” er indfriet, jf. selskabslovens § 367, stk. 1 sammenholdt med straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1 og § 94, stk. 1. Det er derimod uden betydning, hvornår det ulovlige ”kapitalejerlån” er ydet.

Hvis lovforslaget vedtages, således som det foreligger, vil et ulovligt ”kapitalejerlån” fremover først forældes efter 5 år regnet fra det tidspunkt, hvor det ulovlige ”kapitalejerlån” er indfriet, jf. høringsudkastets § 5, nr. 1

Revisions- og erklæringsmæssigt får dette ikke den store betydning, idet revisor allerede i dag skal give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen på årsrapporten, hvis revisor konstaterer et ulovligt ”kapitalejerlån”, der er indfriet på påtegningstidspunktet og evt. på balancetidspunktet.

Det kan dog få betydning, hvis revisor konstaterer et ulovligt ”kapitalejerlån”, der er indfriet i løbet af foregående regnskabsår, hvis revisor (eller en tidligere revisor) ikke tidligere har givet supplerende oplysninger om ledelsesansvar som følge af det ulovlige ”kapitalejerlån”.

Dette kan belyses med følgende eksempler:

 • Forudsætninger:
 • Revisor skal afgive revisionspåtegning på årsrapporten for 2012
 • Revisionspåtegningen afgives den 31.05.13
 • Revisor har konstateret et ulovligt ”kapitalejerlån”, der ikke er bagatelagtigt
 • Hvis lånet er indfriet i løbet af 2012, dvs. i løbet af regnskabsåret, skal revisor give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen på årsrapporten, idet forældelsesfristen for strafansvaret ikke er udløbet. Dette gælder, uanset om forældelsesfristen er 2 eller 5 år
 • Hvis lånet er indfriet i løbet af 2011, dvs. i løbet af foregående regnskabsår, gælder der følgende:
 • Hvis lånet er indfriet efter den 31.05.11, skal revisor som udgangspunkt give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen på årsrapporten, idet forældelsesfristen for strafansvaret ikke er udløbet. Dette gælder, uanset om forældelsesfristen er 2 eller 5 år. Revisor skal dog ikke give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis revisor (eller en tidligere revisor) har givet supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2011
 • Hvis lånet er indfriet før den 31.05.11, skal revisor ikke give supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen på årsrapporten, hvis forældelsesfristen for strafansvaret er 2 år, idet forældelsesfristen i så fald er udløbet. Hvis forældelsesfristen er 5 år, skal revisor derimod som udgangspunkt give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, idet forældelsesfristen i så fald ikke er udløbet. Revisor skal dog heller ikke i denne situation give supplerende oplysninger om ledelsesansvar, hvis revisor (eller en tidligere revisor) har givet supplerende oplysninger om ledelsesansvar i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2011.

Ud over at den forlængede forældelsesfrist således kan få betydning for revisors påtegning, får den forlængede forældelsesfrist naturligvis betydning for, hvor længe politiet – typisk efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen – kan indlede en straffesag mod ledelsen som følge af et ulovligt ”kapitalejerlån”.