Reglerne om investeringsselskaber blev ændret i 2009, herunder blev anvendelsesområdet udvidet. De seneste ændringer skete umiddelbart før jul, og de samlede regler er beskrevet nærmere nedenfor.

De ændrede regler indebærer, at anvendelsesområdet for reglerne er blevet udvidet til også at omfatte aktier i selskaber, uanset der ikke er pligt til tilbagekøb, hvis selskabets virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer mv. Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 deltagere.

Personer og selskaber skal første gang for indkomståret 2009 selvangive avancer/tab som følge af, at selskaber, der hidtil har været almindeligt selskabsbeskattet, på grund af de nye regler er overgået til status som investeringsselskab ved begyndelsen af indkomståret 2009.

Kort fortalt er reglerne følgende:

Investorerne
1. Personer
Gevinst, opgjort til og med indkomståret 2008, medtages som aktieindkomst efter de almindelige regler, i 2009. Tilsvarende gælder for tab på unoterede aktier.

Tab på børsnotede aktier opgøres efter særlige regler. Der fastsættes en indgangsværdi ved indgang til indkomståret 2009, svarende til børskursen ultimo 2008 med tillæg af aktietabet, hvorved indgangsværdien som udgangspunkt svarer til aktiernes anskaffelsessum. Bemærk: SKAT fortolker reglerne således, at det er nettotabet, der skal tillægges primoværdien – hvis investor i løbet af 2009 har haft gevinst på børsnoterede aktier (og udbytter herfra), skal tabet reduceres hermed (efter de almindelige regler), FØR tabet tillægges primoværdien. Hvis aktierne er i behold hos investor ved udgangen af indkomståret 2009, opgøres gevinst/tab efter lagerprincippet, og gevinst/tab medregnes ved indkomstopgørelsen for 2010. Er aktierne realiseret i løbet af 2009, medtages gevinst/tab ved skatteopgørelsen for 2009 (som kapitalindkomst).

2. Selskaber
Gevinst, opgjort til og med indkomståret 2008, medtages efter de (indtil udgangen af indkomståret 2009) gældende regler, i 2009.

Hvis der er tab på aktierne, afhænger beskatningen af, om selskabsinvestor har ejet aktierne under 3 år pr. overgangstidspunktet, eller om aktierne har været ejet i en længere periode.

a. Tab på aktier, ejet i mindre end 3 år, behandles ligesom tab på børsnoterede aktier ejet af personer, dvs. som udgangspunkt skal der opgøres en indgangsværdi pr. 1.1.2009, svarende til børskursen ved udgangen af indkomståret 2008, tillagt tabet på aktierne, se beskrivelsen ovenfor.
b. Hvis aktierne pr. overgangstidspunktet har været ejet i 3 år eller mere, opgøres en nettokurstabssaldo, der anvendes til at nedsætte avancer, der opstår efter overgang til lagerprincippet. Nettokurstabssaldoen kan kun anvendes til at nedsætte avancer på andele i investeringsselskaber.

Der skal tages højde for, at investor/investeringsselskabet eventuelt har forskudt regnskabsår.

Investeringsselskabet
Investeringsselskabet anses skattemæssigt for at have afstået selskabets aktiver/passiver pr. 31.12.2008 (hvis kalenderårsregnskab), og SKAT har den opfattelse, at selskabet principielt skulle have indsendt opgørelse (afsluttende ansættelse) senest en måned herefter. Det er vigtigt, at selskabet får indsendt den afsluttende ansættelse pr. 31.12.2008 (hvilket indebærer en genoptagelse af selskabets skatteansættelse for 2008). De fleste selskaber har typisk haft tab, og en afsluttende ansættelse er derfor normalt en formalitet – men spørgsmålet skal selvsagt vurderes individuelt.

Selskabets eventuelle uudnyttede tab er bortfaldet med overgang til investeringsselskab pr. 1.1. 2009, og ”vågner ikke op”, hvis selskabet senere overgår til status som almindeligt beskattet aktieselskab.