Som omtalt her udsendte Erhvervs- og Vækstministeriet i marts 2012 en pressemeddelelse, hvori udvidet gennemgang blev relanceret som et muligt alternativ til revision for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der er underlagt revisionspligt.

Som opfølgning på denne pressemeddelelse har Erhvervsstyrelsen den 02.07.12 udsendt et høringsudkast til et lovforslag vedrørende udvidet gennemgang.

Høringsudkastet til lovforslaget kan findes her.

Høringsbrevet fra Erhvervsstyrelsen kan findes her.

Høringsfristen udløber den 13.08.12.

Det er planen, at lovforslaget skal fremsættes i Folketinget i oktober 2012, og loven forventes som hovedregel i træde i kraft den 01.01.13 og dermed som hovedregel med virkning for regnskabsår, der begynder den 01.03.13 eller senere, jf. høringsudkastets § 3, stk. 1. 

Udvidet gennemgang som alternativ til revision for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B

I dag fremgår det af årsregnskabsloven, at en virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab og et evt. koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer, jf. § 135, stk. 1. En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan dog undlade at lade sit årsregnskab revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende størrelser:

 • En balancesum på DKK 4 mio.
 • En nettoomsætning på DKK 8 mio.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

I høringsudkastet til lovforslaget lægges der op til, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B skal kunne vælge at lade revisionen udføre efter en særlig erklæringsstandard for små virksomheder, hvis indhold fastsættes af Erhvervsstyrelsen, jf. høringsudkastets § 1, nr. 1. Den særlige erklæringsstandard, der henvises til, er den særlige erklæringsstandard om udvidet gennemgang. Selve erklæringsstandarden vil blive udsendt i bekendtgørelsesform – formentlig som en del af erklæringsbekendtgørelsen – og er ikke en del af høringsudkastet.

Det kan umiddelbart undre, at høringsudkastet henviser til, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B skal kunne vælge at lade ”revisionen” udføre efter den særlige erklæringsstandard om udvidet gennemgang, idet udvidet gennemgang netop ikke er revision, men en mellemting mellem revision og review. Dette indikerer dog, at udvidet gennemgang som udgangspunkt bliver sidestillet med revision. Dette indebærer bl.a., at en revisor, der er valgt til at udføre udvidet gennemgang, også skal være anmeldt hos Erhvervsstyrelsen. Det indebærer også, at revisor også ved udførelse af udvidet gennemgang skal føre en revisionsprotokol. Dette gælder dog ikke, hvis virksomheden har fravalgt revision, men frivilligt har tilvalgt udvidet gennemgang, medmindre revisor har aftalt med virksomheden, at der skal føres en revisionsprotokol.

I dag har erhvervsdrivende fonde og holdingvirksomheder, dvs. virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig (eller bestemmende og dermed også betydelig) indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse, dvs. virksomheder, der besidder kapitalandele i dattervirksomheder eller associerede virksomheder, ikke mulighed for at fravælge revision, jf. årsregnskabslovens § 135, stk. 2 og 3.

I høringsudkastet lægges der op til, at erhvervsdrivende fond og holdingvirksomheder fortsat ikke skal have mulighed for at fravælge revision, men der lægges samtidig op til, at både erhvervsdrivende fonde og holdingvirksomheder skal have mulighed for at vælge udvidet gennemgang i stedet for revision, jf. høringsudkastets § 2, nr. 3. Der lægges således op til, at erhvervsdrivende fonde og holdingvirksomheder skal have mulighed for at vælge mellem revision og udvidet gennemgang, men fortsat ikke skal have mulighed for at vælge review eller assistance, ligesom erhvervsdrivende fonde og holdingvirksomheder fortsat ikke skal have mulighed for helt at fravælge en erklæring fra revisor.

For så vidt angår holdingvirksomheder, fremgår det af bemærkningerne til høringsudkastet, at det er en betingelse, at virksomheden og de virksomheder, den besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse over, tilsammen ikke overskrider to af de nævnte størrelser. Der skal ikke ske intern eliminering inden beregningen, men der skal udlignes for værdien af kapitalandelene i virksomhederne.

I dag kan reglerne om fravalg af revision ikke anvendes af en virksomhed, hvis virksomheden eller dens eneejer accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabs-, regnskabs- eller skatte- og afgiftslovgivningen, jf. årsregnskabslovens § 135, stk. 6. I disse tilfælde skal virksomhedens årsregnskaber for de følgende tre regnskabsår revideres. Erhvervsstyrelsen kan forlænge den periode, hvor virksomhedens årsregnskaber skal revideres, med op til to regnskabsår, dvs. fra tre til fem regnskabsår.

I høringsudkastet lægges der op til, at dette fortsat skal være gældende.

I dag kan reglerne om fravalg af revision desuden ikke anvendes, hvis Erhvervsstyrelsen ved undersøgelse af årsrapporten konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen, og styrelsen på den baggrund beslutter, at reglerne om fravalg af revision ikke kan anvendes af virksomheden for de følgende to regnskabsår jf. årsregnskabslovens § 135, stk. 7. Virksomhedens årsregnskaber for disse regnskabsår skal i sådanne tilfælde revideres. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at forlænge den periode, hvor virksomhedens årsregnskaber skal revideres, med yderligere ét regnskabsår, dvs. fra to til tre regnskabsår.

I høringsudkastet lægges der op til, at dette fortsat skal være gældende, men med følgende ændringer:

 • Erhvervsstyrelsen får mulighed for at beslutte, at reglerne om fravalg af revision ikke kan anvendes af virksomheden i både indeværende og de to følgende regnskabsår
 • Erhvervsstyrelsen får desuden mulighed for at beslutte, at reglerne om anvendelse af den særlige erklæringsstandard om udvidet gennemgang ikke kan anvendes af virksomheden, jf. høringsudkastets § 1, nr. 4.

Sammenfatning af de overordnede forskelle mellem årsregnskabsloven og høringsudkastet

De overordnede forskelle mellem de nugældende regler i årsregnskabsloven og de foreslåede regler i høringsudkastet er sammenfattet i tabellen nedenfor.

 

 

 

 

Årsregnskabsloven

Høringsudkastet

 

 

 

 

 

 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B:1

Revision, review, assistance eller ingen erklæring

Revision, udvidet gennemgang, review, assistance eller ingen erklæring

 • Balancesum < DKK 4 mio.
 • Nettoomsætning < DKK 8 mio.
 • Heltidsbeskæftigede < 12
 
 

 

 

 

 

 

 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B:1

Revision

Revision eller udvidet gennemgang

 • Balancesum DKK 4-36 mio.
 • Nettoomsætning DKK 8-72 mio.
 • Heltidsbeskæftigede 12-50
 
 

 

 

 

 

 

 

Erhvervsdrivende fonde omfattet af regnskabsklasse B:1

Revision

Revision eller udvidet gennemgang

 • Balancesum < DKK 36 mio.
 • Nettoomsætning < DKK 72 mio.
 • Heltidsbeskæftigede < 12
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holdingvirksomheder omfattet af regnskabsklasse B:1

Revision

Revision eller udvidet gennemgang

 • Balancesum < DKK 36 mio.
 • Nettoomsætning < DKK 72 mio.
 • Heltidsbeskæftigede < 12
 
 

 

 

 

 

 

 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C:1

Revision

Revision

 • Balancesum > DKK 36 mio.
 • Nettoomsætning > DKK 72 mio.
 • Heltidsbeskæftigede > 50
 
 

 

 

 

 

 

 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D

Revision

Revision

 

 

 

1 Det afgørende er, om virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider to af de nævnte størrelser.

Hvad er udvidet gennemgang?

Formålet med og principperne for udvidet gennemgang er omtalt her.

FSR har tidligere udarbejdet en pjece om udvidet gennemgang. Denne pjece kan findes her.

FSR har desuden udarbejdet et faktaark om udvidet gennemgang. Dette faktaark kan findes her.

Andre ændringsforslag i høringsudkastet

Årsregnskabsloven

I dat fremgår det af årsregnskabsloven, at det i tilknytning til ledelsespåtegningen skal oplyses, hvis generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan i en virksomhed, der opfylder betingelserne for fravalg af revision, har truffet beslutning, om at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. § 10a. Denne oplysning skal gives hvert år

I høringsudkastet lægges der op til, at oplysningen om, at generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan har truffet beslutning, om at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, kun skal gives, hvis årsregnskabet for indeværende regnskabsår er revideret, jf. høringsudkastets § 1, nr. 1. Oplysningen skal derimod ikke gives, hvis årsregnskabet for indeværende regnskabsår ikke er revideret, herunder hvis årsregnskabet er forsynet med en erklæring om udvidet gennemgang, en reviewerklæring eller en assistanceerklæring.

Revisorloven

Ud over ændringsforslagene til årsregnskabsloven indeholder høringsudkastet også en række ændringsforslag til revisorloven:

 • Det foreslås, at der indføres hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen kan udsende den særlige erklæringsstandard i bekendtgørelsesform, jf. høringsudkastets § 2, nr. 1.
 • Det foreslås, at definitionen af virksomheder af særlig offentlig interesse, jf. revisorlovens § 21, stk. 3, indskrænkes til ikke at omfatte pantebrevsselskaber, jf. høringsudkastets § 2, nr. 2.
 • Det foreslås, at Revisortilsynet selv skal udføre kvalitetskontrollen i revisionsvirksomheder, der udfører erklæringsopgaver med sikkerhed i virksomheder af særlig offentlig interesse, jf. revisorlovens § 21, stk. 3, jf. høringsudkastets § 2, nr. 4, jf. også § 2, nr. 3. Kvalitetskontrollen skal udføres af kvalitetskontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen. Kvalitetskontrollanterne skal have tilstrækkelig faglig uddannelse og relevant erfaring inden for revision og regnskabsaflæggelse samt have fornødent kendskab til kvalitetskontrol. I dag udføres kvalitetskontrollen – både i revisionsvirksomheder, der ikke udfører erklæringsopgaver med sikkerhed i virksomheder af særlig offentlig interesse, og i revisionsvirksomheder, der udfører sådanne erklæringsopgaver – af praktiserende revisorer, der er godkendt som kvalitetskontrollanter af Revisortilsynet, jf. revisorlovens § 35, stk. 1.
 • Det foreslås, at der ændrer i gebyrerne til kvalitetskontrollen, jf. høringsudkastets § 2, nr. 5

Ikrafttræden

Det er som nævnt planen, at lovforslaget skal fremsættes i Folketinget i oktober 2012, og loven forventes som hovedregel i træde i kraft den 01.01.13 dermed som hovedregel med virkning for regnskabsår, der begynder den 01.01.13 eller senere, jf. høringsudkastets § 3, stk. 1.

Det forventes dog, at det bliver muligt at anvende reglerne om anvendelse af den særlige erklæringsstandard om udvidet gennemgang også for regnskabsår, der begynder før den 01.01.13, jf. høringsudkastets § 3, stk. 2.

Det fremgår i den forbindelse af bemærkningerne til høringsudkastet, at der på den første ordinære generalforsamling, der afholdes efter den 01.01.13, kan træffes beslutning om, at det kommende årsregnskab skal forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang, selv om regnskabsperioden for det kommende årsregnskab er begyndt før den 01.01.13.

Dette indebærer, at reglerne om anvendelse af den særlige erklæringsstandard om udvidet gennemgang ikke kan anvendes for regnskabsår, der slutter før den 01.01.13.