Høringsudkastet

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 03.11.11 udsendt et høringsudkast til en ny indsendelsesbekendtgørelse.

Høringsudkastet kan findes her.

Høringsbrevet kan findes her.

Bekendtgørelsesudkastets fulde titel er udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed.

Bekendtgørelsesudkastet indeholder som noget nyt detaljerede regler om digital indberetning af årsrapporter, herunder obligatorisk digital indberetning af årsrapporter, til Erhvervsstyrelsen, jf. bekendtgørelsesudkastets kapitel 3, §§ 8-23.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen samt opgaver fra den tidligere IT- og Telestyrelse sammenlægges senest den 01.01.12 til én ny styrelse, der får navnet Erhvervsstyrelsen.

Høringsfristen udløb den 12.12.11.

Den nye indsendelsesbekendtgørelse forventes som hovedregel at træde i kraft den 15.01.12, jf. bekendtgørelsesudkastets § 29, stk. 1.

Bekendtgørelsen vil da erstatte den eksisterende indsendelsesbekendtgørelse fra 2007, jf. bekendtgørelsesudkastets § 29, stk. 3..

 

Digital indberetning af årsrapporter for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B

Det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B skal foretage digital indberetning af årsrapporter, der har balancedato den 31.01.12 eller senere, det vil sige årsrapporter, der har indsendelsesfrist den 30.06.12 eller senere, jf. bekendtgørelsesudkastets § 9, stk. 1. Indtil da er det frivilligt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, om de vil indberette årsrapporten digitalt.

Der bliver således tale om en rullende overgang til obligatorisk digital indberetning af årsrapporter. De sidste virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der overgår til obligatorisk digital indberetning af årsrapporter, er de virksomheder, der har kalenderåret som regnskabsår. Disse virksomheder overgår til obligatorisk digital indberetning af årsrapporter med balancedato den 31.12.12, det vil sige årsrapporter med indsendelsesfrist den 31.05.13.

 

Hvad med virksomheder omfattet af regnskabsklasse C eller D

For virksomheder omfattet af regnskabsklasse C eller D indeholder bekendtgørelsesudkastet ikke regler om, hvornår det bliver obligatorisk at indberette årsrapporter digitalt.

Det fremgår dog af bemærkningerne til lov nr. 341 af 27.04.11 om ændring af blandt andet årsregnskabsloven, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse C tidligst vil blive pålagt at indberette årsrapporter digitalt med virkning for årsrapporter med balancedato den 31.07.12 eller senere, det vil sige årsrapporter med indsendelsesfrist den 31.12.12 eller senere. For virksomheder omfattet af regnskabsklasse D vil det tidligst blive obligatorisk at indberette årsrapporter digitalt med virkning for årsrapporter med balancedato den 31.08.13 eller senere, det vil sige årsrapporter med indsendelsesfrist den 31.12.13 eller senere.

Det fremgår af høringsbrevet, at indsendelsesbekendtgørelsen vil blive ændret igen, når der er kommet klarhed over, hvornår det bliver obligatorisk for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C eller D at indberette årsrapporter digitalt.

 

Hvad med virksomheder omfatter af regnskabsklasse B, der frivilligt aflægger årsrapport efter IFRS?

Det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der frivilligt aflægger årsrapport efter IFRS, er undtaget fra kravet om at foretage digital indberetning af årsrapporter, indtil det bliver obligatorisk for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, der aflægger årsrapport efter IFRS, at foretage digital indberetning af årsrapporter, jf. bekendtgørelsesudkastets § 14. Det er ikke nødvendigt at ansøge Erhvervsstyrelsen om undtagelse fra kravet om at foretage digital indberetning af årsrapporten.

 

Oversigt over ikrafttrædelsestidspunkterne

Ikrafttrædelsestidspunktet for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, samt det tidligste ikrafttrædelsestidspunkt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C eller D og virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der frivilligt aflægger årsrapport efter IFRS, er vist tabellen nedenfor. Tabellen viser, hvornår årsrapporten først gang skal indberettes digitalt.

 

 

 

Regnskabsklasse

Ikrafttrædelsestidspunkt

Regnskabsår

 

 

 

 

 

Kalenderåret

01.04.x1 - 31.03.x2

01.07.x1 - 30.06.x2

01.10.x1 - 30.09.x2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsklasse B – årsrapport aflægges efter årsregnskabsloven

Regnskabsår, der slutter den 31.01.12 eller senere

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011/12 (01.04.11 - 31.03.12)

Regnskabsåret 2011/12 (01.07.11 - 30.06.12)

Regnskabsåret 2011/12 (01.10.11 - 30.09.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsklasse C

Regnskabsår, der slutter den 31.07.12 eller senere (tidligst, kan blive udskudt)

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2012/13 (01.04.12 – 31.03.13)

Regnskabsåret 2012/13 (01.07.12 - 30.06.13)

Regnskabsåret 2011/12 (01.10.11 - 30.09.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsklasse D

Regnskabsår, der slutter den 31.08.13 eller senere (tidligst, kan blive udskudt)

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2013/14 (01.04.13 – 31.03.14)

Regnskabsåret 2013/14 (01.07.13 - 30.06.14)

Regnskabsåret 2012/13 (01.10.12 - 30.09.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsklasse B – årsrapport aflægges efter IFRS

Regnskabsår, der slutter den 31.08.13 eller senere (tidligst, kan blive udskudt)

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2013/14 (01.04.13 – 31.03.14)

Regnskabsåret 2013/14 (01.07.13 - 30.06.14)

Regnskabsåret 2012/13 (01.10.12 - 30.09.13)

 

 

 

 

 

 

 

Ny indsendelsesvejledning på vej

Det fremgår af høringsbrevet, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har bestræbt sig på at indarbejde forklarende tekst i bekendtgørelsesudkastet i så vid udstrækning som muligt, men at styrelsen er klar over, at der er behov for yderligere vejledning. Derfor er det tanken, at Erhvervsstyrelsen også vil udsende en vejledning til den nye indsendelsesbekendtgørelse.

 

Årsregnskabslovens regler om er uændrede …

Årsregnskabslovens regler om aflæggelse, godkendelse og indsendelse af årsrapporten ændres ikke i forbindelse med udsendelsen af bekendtgørelsesudkastet. Det fremgår således fortsat af årsregnskabsloven, at alle medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer skal underskrive årsrapporten og datere underskriften, jf. lovens § 9, stk. 1. Underskrifterne skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen

 

… og det samme gælder mange af reglerne i den eksisterende indsendelsesbekendtgørelse

Det fremgår – i lighed med den eksisterende indsendelsesbekendtgørelse – af bekendtgørelsesudkastet, at årsrapporten skal være forsynet med dokumentation for, at den er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med lovgivningen, jf. bekendtgørelsesudkastets § 21, stk. 1.

Det skal tydeligt fremgå af årsrapporten, hvem der har udarbejdet, godkendt og bekræftet årsrapporten, idet de pågældendes navne og funktioner skal være tydeligt angivet i årsrapporten, jf. bekendtgørelsesudkastets § 21, stk. 2.

Dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan, der har godkendt årsrapporten, skal ved sin underskrift på årsrapporten bekræfte, at årsrapporten er godkendt af virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer, og at den har været fremlagt på og er godkendt af generalforsamlingen m.v. i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav herom, jf. bekendtgørelsesudkastets § 21, stk. 3.

Hvis årsrapporten er forsynet med en revisorerklæring, skal det tydeligt være angivet, hvem der har afgivet erklæringen, jf. bekendtgørelsesudkastets § 21, stk. 4.

Der stilles ikke krav om gengivelse af fysiske underskrifter i årsrapporten, hvis årsrapporten indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen, men indsenderen indestår over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og en eventuel revisor, jf. bekendtgørelsesudkastets § 21, stk. 5.

Hvis årsrapporten indsendes på papir til Erhvervsstyrelsen, skal det indsendte eksemplar af årsrapporten fortsat som minimum være forsynet med dirigentens og en eventuel revisors underskrift, jf. bekendtgørelsesudkastets § 21, stk. 6.

Erhvervsstyrelsen kan i indtil 3 år fra modtagelsen af årsrapporten kræve, at virksomheden indsender bevis for, at årsrapporten, herunder en digitalt indberettet årsrapport, er udarbejdet, eventuelt revideret og godkendt samt indsendt til styrelsen i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne, jf. bekendtgørelsesudkastets § 22, stk. 1.

Hvis en årsrapport er forsynet med en revisorerklæring, skal erklæringen fremgå af det eksemplar af årsrapporten, som virksomheden opbevarer. Hvis årsrapporten er indberettet digitalt, skal erklæringen endvidere fremgå af både PDF- og XBRL-filen, jf. bekendtgørelsesudkastets § 23.

 

Hvad er indsenders, ledelsens og revisors ansvar?

Det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at virksomhedens ledelse er ansvarlig for årsrapport, der modtages i Erhvervsstyrelsen, selv om ledelsen har anmodet en rådgiver, for eksempel en revisor eller en advokat, om at forestå indsendelsen til styrelsen, jf. bekendtgørelsesudkastets § 8, stk. 1. Dette gælder, uanset om årsrapporten indsendes på papir eller indberettes digitalt.

Kravene til revisors arbejde og erklæringsafgivelse er de samme, uanset om årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen på papir eller indberettes digitalt, jf. bekendtgørelsesudkastets § 8, stk. 2.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt en oversigt over ofte stillede spørgsmål vedrørende digital indberetning af årsrapporter. Denne oversigt kan findes her.

Oversigten besvarer blandt andet følgende spørgsmål:

 

 

Hvad indestår indsenderen for?

Indsenderen indestår kun for, at årsrapporten som minimum er underskrevet af dirigenten og en eventuel revisor.

 

Der gælder fortsat de samme krav til ledelsen, som der gør i dag. Det er herunder ledelsens ansvar, at virksomheden opbevarer et eksemplar af årsrapporten, der tillige er underskrevet af alle ledelsesmedlemmerne.

 

 

 

 

Hvad indestår ledelsen for?

Hvis et medlem af ledelsen indberetter den digitale årsrapport, indestår det pågældende ledelsesmedlem for, at årsrapporten som minimum er underskrevet af dirigenten og en eventuel revisor.

 

Herudover gælder der fortsat de samme krav til ledelsen, som der gør i dag. Det er herunder ledelsens ansvar, at virksomheden opbevarer et eksemplar af årsrapporten, der tillige er underskrevet af alle ledelsesmedlemmerne.

 

 

 

 

Hvad indestår revisor for?

Hvis revisor indberetter den digitale årsrapport, indestår revisor for, at årsrapporten som minimum er underskrevet af dirigenten og en eventuel revisor.

 

Der gælder fortsat de samme krav til ledelsen, som der gør i dag. Det er herunder ledelsens ansvar, at virksomheden opbevarer et eksemplar af årsrapporten, der tillige er underskrevet af alle ledelsesmedlemmerne.

 

 

 

 

Hvad er revisors ansvar i forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen?

Når en årsrapport indberettes via Regnskab Special (der er den løsning, som Beierholm vil anvende) indberettes årsrapporten både i en PDF- og en XBRL-udgave.

 

Det er indtil videre erklæringen i PDF-udgaven, som revisor vil blive holdt til ansvar for. Det er PDF-udgaven, som journaliseres og offentliggøres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

 

 

 

 

Hvornår er en digital årsrapport indsendt rettidigt?

Modtagelsestidspunktet for PDF- og XBRL-filerne er afgørende for, hvorvidt virksomhedens ledelse vil blive pålagt afgifter.

 

Hvis PDF- og XBRL-filerne ikke er modtaget rettidigt, vil virksomhedens ledelse ikke blive pålagt afgifter.

 

 

 

Hvad hvis en virksomhed har behov for atypiske regnskabsposter eller en særlig regnskabsopstilling?

Det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at hvis en virksomheds årsrapport indeholder en specifik benævnelse på en regnskabspost, der ikke findes XBRL-taksonomien, skal virksomheden indberette regnskabsposten under en regnskabspost med en bredere benævnelse, der dækker den pågældende regnskabspost, og foretage specifikation i noterne, jf. bekendtgørelsesudkastets § 13, stk. 1.

Hvis XBRL-taksonomien ikke indeholder en regnskabspost, der kan dække den pågældende regnskabspost, og virksomheden har et særligt behov, der gør det påkrævet at anvende den pågældende benævnelse som følge af virksomhedens særlige karakter, kan Erhvervsstyrelsen efter ansøgning fritage virksomheden for at indberette årsrapporten digitalt for det pågældende regnskabsår, jf. bekendtgørelsesudkastets § 13, stk. 2. Dette samme er tilfældet, hvis virksomheden har et særligt behov for at anvende en særlig regnskabsopstilling, der ikke findes i XBRL-taksonomien.

Ved ansøgning om fritagelse for digital indberetning, skal virksomheden anvende en ansøgningsblanket, der kan hentes på www.virk.dk, jf. bekendtgørelsesudkastets § 13, stk. 3. Ansøgningsblanketten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen på papir sammen med den pågældende årsrapport.

Hvis Erhvervsstyrelsen finder, at betingelserne for at blive fritaget for digital indberetning ikke er opfyldt, skal årsrapporten indberettes digitalt, jf. bekendtgørelsesudkastets § 13, stk. 4.

Det er Faglig udviklingsafdelings vurdering, at betingelserne for at blive fritaget for digital indberetning kun vil være opfyldt i helt ekstraordinære situationer. Dette understøttes af oversigten over ofte stillede spørgsmål vedrørende digital indberetning af årsrapporter omtalt ovenfor, der blandt andet besvarer følgende spørgsmål:

 

 

Hvad hvis XBRL-taksonomien ikke er dækkende?

Taksonomien vil ligesom årsregnskabsloven dække hovedparten af de behov, som virksomhederne vil have for valg af regnskabsposter.

 

For virksomheder af særlig karakter kan det dog undtagelsesvist tænkes, at den nuværende taksonomi ikke gør det muligt at give et retvisende billede.

 

I disse helt særlige tilfælde må årsrapporten indsendes på papir. Sådanne regnskaber vil blive behandlet særligt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

 

 

 

Hvad hvis der opstår IT-nedbrud hos Erhvervsstyrelsen m.v.?

Bekendtgørelsesudkastet indeholder særlige regler for den situation, at der opstår IT-nedbrud hos Erhvervsstyrelsen, på www.virk.dk eller i NemID, jf. bekendtgørelsesudkastets § 17. Disse regler gælder dog alene ved længerevarende IT-nedbrud, det vil sige IT-nedbrud eller midlertidig kapacitetsnedgang m.v., der indebærer, at det pågældende system er ude af funktion i sammenlagt mindst 2 timer i tidsrummet mellem kl. 8 og 24 samme dag. IT-nedbrud hos virksomheden selv eller hos en rådgiver eller lignende, som virksomheden har anmodet om at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, for eksempel en revisor eller en advokat, er ikke omfattet af reglerne.