Må jeg tilbageholde klientens materiale, hvis honoraret ikke bliver betalt?

Hvis klienten ikke betaler honoraret for det arbejde, som revisor har udført, har revisor ret til at tilbageholde sit arbejde. Dette indebærer, at revisor har ret til at tilbageholde det arbejde, som revisor selv har udført, f.eks. et regnskab, en udfyldt selvangivelse eller lignende. Revisor har således samme tilbageholdsret som andre kreditorer. Dette fremgår ikke af revisorlovgivningen, men følger af almindelige retsprincipper og domspraksis.

Omvendt indebærer det også, at revisor ikke har ret til at tilbageholde klientens eget materiale, f.eks. grundbilag m.v., idet dette vil være i strid med god revisorskik.

FSR’s responsumudvalget har i et responsum fra 2011 udtalt følgende:

Revisor er forpligtet til at udlevere materiale tilhørende klienten, og tilbageholdelse anses for at være i strid med god revisorskik. Revisors egne arbejdspapirer er revisor ikke forpligtet til at udlevere.

Der er tale om responsum nr. 1322 af 30.08.11.

Hvis klienten ikke betaler honoraret for det arbejde, som revisor har udført, og revisor derfor tilbageholder det arbejde, som revisor selv har udført, er det naturligvis som udgangspunkt en forudsætning, at honoraret er forfaldent. Der kan dog også være tale om såkaldt ”anteciperet misligholdelse”, hvilket vil sige, at det er overvejende sandsynligt, at et ikke forfaldent honorar ikke vil blive betalt.