Den 1. juni 2009 trådte en række ændringer i lejelovgivningen i kraft vedrørende ophævelse af boliglejemål som følge af betalingsmisligholdelse.

Ny påkravsfrist 14 dage
Der er sket en ændring af almenlejeloven og lejeloven, hvor påkravsfristen ved manglende betaling af husleje er forlænget fra de hidtidige 3 dage til nu 14 dage. Udlejer kan således først ophæve lejekontrakten 14 dage efter, at påkravet er kommet frem til lejeren.  Påkravet skal være afgivet skriftligt efter sidste rettidige betalingsdato og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan bringes til ophør, såfremt lejerestancen ikke betales inden for fristen.

Påkravsgebyr kr. 250
Samtidig ændres påkravsgebyret til fremover at udgøre et fast beløb på kr. 250 uanset lejerestancens størrelse. Der vil ske en årlig regulering af påkravsgebyret. Dog gælder ændringen af påkravsgebyret ikke for allerede indgåede lejeaftaler, hvor der på aftaletidspunktet er indgået gyldig aftale om særlig beregning af påkravsgebyret, idet en sådan aftale gælder forud for lovændringen.

Ikrafttræden
Lovændringerne trådte i kraft 1. juni 2009 og gælder således for alle lejerestancer, hvor påkravet fremsendes 1. juni eller senere. Ændringerne vedrører kun boliglejemål, og er således uden betydning for erhvervslejemål.