Pr. 1. juni 2009 træder en række ændringer af lejelovgivningen i kraft. De nye regler medfører, at der fremover i påkravsskrivelser, såfremt lejen ikke betales rettidigt, skal gives lejer en frist på 14 dage til at betale lejen i, før lejeaftalen kan ophæves. 

Bestemmelsen gælder for alle påkrav, der fremsendes efter den 1. juni 2009, uanset om påkravet vedrører en gæld fra før 1. juni 2009. 

Samtidig med at en sag om udsættelse overgives til fogedretten, har almene udlejere pligt til at underrette kommunen. 

Hele lovteksten kan læses på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=124455 

Reglerne medfører følgende ændringer (fra Velfærdsministeriets hjemmeside)

  1. Almene boligorganisationer forpligtes til at underrette kommunen senest samtidig med, at en sag om huslejerestance oversendes til fogedretten.
  2. Lejelovgivningens påkravsfrister er forlænget fra 3 dage til 2 uger, og påkravsgebyret fastsat til 250 kr.
  3. Fremrykket vurderingspligt for kommuner ved udsættelsessager.
  4. Kommunen skal overveje administration af kontanthjælp og social pension, hvis en borger har misligholdt sin huslejebetaling
  5. Udvidet mulighed for at få flyttehjælp
  6. Mulighed for at få beboerindskudslån trods uafviklet tidligere lån.