Spørgsmålet om, Creative Commons overhovedet er lovligt, kan besvares meget nemt. Ja, Creative Commons er som det helt klare udgangspunkt fuldstændigt og aldeles lovligt. Spørgsmålet om lovlighed bør mere passende stilles som et spørgsmål, om der er tilfælde, hvor anvendelse af ellers ophavsretligt beskyttede værker under en Creative Commons licens kan være ulovlig. Og det kan der være.

Creative Commons er en type licenser, hvor en skaber af et værk, som ellers er beskyttet af ophavsret, giver andre muligheder for at anvende dette værk på de betingelser og vilkår, som fremgår af Creative Commons licensen. Creative Commons licenser står således ikke i modsætning til ophavsret. Tværtimod, er Creative Commons licenser baseret på, at den, som ønsker at benytte en Creative Commons licens også har eneretten til at gøre dette under ophavsretlig lovgivning. Hvis ikke for eksempel en fotograf eller en forfatter har fået tildelt eneretten til sit værk efter ophavsretslovens regler, er der jo heller ikke nogen, der skal respektere, at vedkommende frigiver materiale under en Creative Commons licens.

Creative Commons er således blot et eksempel på, hvorledes ophavskvinden er berettiget til at fortælle omverdenen, under hvilke vilkår denne kan benytte sig af de beskyttede værker. På den måde kan Creative Commons licenser sidestilles med alle de andre licensvilkår, som man direkte eller indirekte kan konstatere, når man som bruger af et ophavsretligt beskyttet værk skal tage stilling til, om man må benytte det i en konkret sammenhæng. Creative Commons licenserne er blot mere fleksible og tilpasset den anvendelse af digitale værker, som vi kender allerede i dag, og derfor mere anvendelig både for ophavskvinden og for brugerne.

Ulovligheder kan imidlertid foregå sammen med Creative Commons anvendelse, men dette er undtagelsen. I virkeligheden måske endnu mere undtagelsen end tilfældet er i forbindelse med anvendelse af andet ophavsretligt beskyttet materiale, dels fordi brugerne af Creative Commons licenser har lettere ved at forstå, hvilke vilkår, der gælder, dels fordi Creative Commons licenserne er mindre strenge ("some rights reserved") end andre traditionelle licenser ("all rights reserved"), hvor al anvendelse som udgangspunkt er ulovligt, med mindre at det fremgår eksplicit af licensen.

Set fra ophavskvindens synsvinkel kan anvendelse af Creative Commons licenser være ulovlig af flere grunde. For det første kan man naturligvis ikke frigive et værk under en Creative Commons licens, med mindre at man selv har rettighederne til at gøre det. Mange værker består af flere individuelle værker, hvor der er forskellige ophavskvinder. Hvis man for eksempel har lavet en film, hvor der indgår tekster, musik eller lignende, som man ikke selv har ophavsretten til, kan man naturligvis ikke frigive den hele film under en Creative Commons licens, med mindre at man har fået ret til dette af dem, som har ophavsretten til den tekst og til den musik, der indgår. Hvis man ignorerer dette, er anvendelsen af en Creative Commons licens i den forstand ulovlig.

En variation af en sådan ulovlig anvendelse af Creative Commons licenser kan være, at man vælger at frigive et værk, som man godt nok selv har de fulde rettigheder til, idet der ikke indgår andre værker heri, men hvor man har indgået aftaler med andre om ikke at frigive sit eget værk under en Creative Commons licens. Et eksempel herpå kan være, at en dansk musiker, som har aftale med KODA om, at KODA administrerer de kommercielle rettigheder i forbindelse med musikerens komposition, men at musikeren så vælger at frigive sit værk alligevel under en Creative Commons licens, der ikke forbyder kommerciel anvendelse. Dette vil være i strid med den aftale, som musikeren har indgået med KODA, og anvendelsen af Creative Commons licensen vil i den forstand så være ulovlig.

Set fra brugeren af et værk, der er frigivet under en Creative Commons licens, kan der naturligvis også opstå ulovligheder. Disse består naturligvis først og fremmest af, at man i forbindelse med anvendelsen af værket frigivet under en Creative Commons licens ikke overholder de specifikke licensvilkår. Dette er der ikke noget mærkeligt i. Det samme gælder naturligvis også ved andre former for licenser, nemlig at man skal overholde licensvilkårene.

Man kan imidlertid med vægt argumentere for, at netop Creative Commons licenser medfører færre ulovligheder eller risici for ulovligheder i forbindelse med brugerens anvendelse af disse værker. Ideen bag Creative Commons er netop fundamentalt set, at lovliggøre et område, der i vidt omfang har været præget af ulovligheder. En meget stor del af den anvendelse af digitale værker, der har fundet sted i forbindelse med ikke blot musikfiler og videoer, men også i forbindelse med tekster, websites, data osv., har i forbindelse med internettets stigende udbredelse været præget af ulovligheder. I mange tilfælde har hovedreglen været, at man ikke måtte bruge værket, selvom det henset til internettet som medium ville være naturligt.

Creative Commons er således et forsøg på netop at forhindre og modgå ulovligheder i forbindelse med anvendelse af særligt digitalt indhold, der særligt distribueres via internet.