1. Introduktion

MiFID er en forkortelse af Markets in Finansiel Instruments Directive. Det er et EU-direktiv, der fastlægger fælles regler i EU for handel med og rådgivning om værdipapirer og valutaprodukter.

Direktivets vigtigste mål er at mindske barriererne for grænseoverskridende handel med omsættelige værdipapirer, at fremme investering, og som følge heraf stimulere den europæiske økonomi, samt at sikre en høj investorbeskyttelse. Direktivet trådte i kraft den 1. november 2007.

  • Hvem: De nye bestemmelser gælder alle finansielle virksomheder, der leverer tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel, herunder banker og værdipapir-handlere.
  • Hvad: MIFID dækker en lang række tjenesteydelser for investering samt finansielle instrumenter, for eksempel aktier, obligationer, statspapirer, statsobligationer og afledte instrumenter, herunder optioner, swaps og futures.
  • Hvor: MIFID indfører fuldstændige og harmoniserede rammebestemmelser inden for EU, Island, Norge og Liechtenstein (EØS). Med MIFID kan et investeringsselskab, som er blevet godkendt af den kompetente myndighed i sit hjemland, drive virksomhed i hele EØS under tilsyn af sin nationale myndighed.

Direktivet er blevet harmoniseret i dansk ret, blandt andet ved ændringer i Lov om finansiel virksomhed.

 

2. Grundlæggende ændringer:

MIFID ændrer den måde en værdipapirhandler skal betjene sine kunder ved investerings-rådgivning, ordreudførelse og porteføljeforvaltning.

 

2.1. Krav til investorbeskyttelse:

MIFID introducerer nye krav om beskyttelse af investorer. Investorbeskyttelsen består af regler om kundeinformation, regler om investeringsrådgivning og best execution-regler.

Disse krav om beskyttelse af investorer suppleres med, at der fremover skal ske en kategorisering af kunder. Til dette skal værdipapirhandlere indsamle information om deres kunders finansielle situation, kundernes viden om investering, deres erfaring samt mål. Herefter inddeles kunderne i tre kategorier og informeres herom.

  • Professionelle kunder: Professionelle kunder, der har den nødvendige erfaring, viden og ekspertise til at tage investorbeslutninger og foretage rimelig bedømmelse af risici. Denne kategori omfatter visse institutionelle investorer og større virksomheder, der opfylder mindst to af følgende tre kriterier:

-       en balancesum på 20.000.000 EUR

-       en nettoomsætning på 40.000.000 EUR

-       egenkapital på 2.000.000 EUR

  • Detailkunder (privatkunder): Er en kunde, der ikke er en professionel kunde. Disse kunder bliver bedt om at afgive tilstrækkelig information, så der er mulighed for at foretage en rimelig bedømmelse af deres viden og erfaring inden for finansielle instrumenter.
  • Godkendte modparter: Kunder, der aktivt handler med finansielle instrumenter, og som har den nødvendige ekspertise til at tage investeringsbeslutninger. Disse kunder er for eksempel investeringsselskaber, forsikringsselskaber og kreditinstitutter. For disse kunder gælder reglerne om investorbeskyttelse som udgangspunkt ikke.

De tre kategorier har et forskelligt beskyttelsesniveau. Detailkunder er i direktivet sikret størst beskyttelse, mens værdipapirhandlere er undergivet mindre strenge regler, når der handles med professionelle kunder og godkendte modparter, da disse antages at have erfaring med og kendskab til værdipapirhandel.

Kunder kan anmode om at få ændret deres kategori i forhold til den kategori, der er valgt af den finansielle virksomhed.

 

Betydning af krav om investorbeskyttelse:

Beskyttelsen af investorer har medført ændringer i de hidtidigt gældende ”god skik regler” på værdipapirområdet.

Begrebet investeringsrådgivning er i direktivet defineret som en personlig anbefaling til en kunde, enten på kundens anmodning eller på værdipapirhandlerens eget initiativ, af en eller flere transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter. Det vil sige, at begrebet investeringsrådgivning fremover alene vil omhandle de situationer, hvor der gives en personlig anbefaling om handel i et specifikt papir.

 

Egnethedsvurdering:

En værdipapirhandler, der yder investeringsrådgivning, skal fremover lave en egnethedsvurdering. Denne indebærer, at værdipapirhandleren skal have en række oplysninger af kunden, blandt andet vedrørende kundens erfaring med og kendskab til investering, investeringsprofil, investeringsformål og kundens mulighed for at bære eventuelle tab ved investeringen. På baggrund af disse oplysninger skal værdipapirhandleren anbefale et produkt, der egner sig til kundens investeringsprofil.

 

Hensigtsmæssighedsvurdering:

Værdipapirhandleren skal foretage en vurdering af, hvorvidt den investering kunden efterspørger, er hensigtsmæssig for kunden. Dette gøres på baggrund af de informationer kunden oplyser. Hvis værdipapirhandleren vurderer, at investeringen ikke er hensigtsmæssig, eller hvis kunden ikke giver tilstrækkelige oplysninger, skal værdipapirhandleren ”advare kunden”. Transaktionen kan dog gennemføres alligevel.

Hensigtsmæssighedsvurderingen er ny, idet det ligger uden for det egentlige rådgivningsområde. Men EU ønsker en vis investorbeskyttelse blandt andet i forhold til derivathandel, jf. nedenfor.

 

Execution only – rene gennemførelsestransaktioner:

Der kan gennemføres transaktioner uden forudgående investeringsrådgivning eller uden indhentelse af oplysninger fra kunden vedrørende investeringsprofil m.v., hvis der er tale om værdipapirer, der ikke er komplekse, og som for eksempel udelukker derivathandel. Kunden skal dog have en advarsel om, at der ikke er ydet investeringsrådgivning.

 

Kundeinformation:

Kunden skal gives en række informationer om værdipapirhandlerens virksomhed og organisation, om politikker for værdipapirhandel m.v. for at sikre investorbeskyttelsen.

 

Best execution:

Reglerne om best execution vedrører værdipapirhandlerens gennemførelse af kundeordrer. Reglerne indebærer, at værdipapirhandleren skal have en ordreudførelsespolitik og at værdipapirhandleren skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at opnå det bedste resultat for kunden ved udførelsen af ordren.

 

2.2. Krav til organisationen:

Ud over de mange krav til investorbeskyttelsen er der i direktivet desuden krav til værdipapir-handleres organisering.

  • Krav om tre organisatoriske funktioner

-       Compliance

-       Risikostyring

-       Intern revision

Der skal desuden være relevant ledelsesrapportering samt relevant uddannelse af personalet.

  • Krav om oprettelse af politik for styring af interessekonflikter. Der skal både være procedurer til forebyggelse, identificering og håndtering af interessekonflikter.
  • Krav om sikring af nødvendige kvalifikationer ved outsourcing af opgaver. Det skal sikres, at MIFID overholdes.

Det er nyt, at der er krav om en compliancefunktion.

 

3. Ændringer i dansk ret:

Som resultat af harmoniseringen af MIFID i dansk ret er der i Lov om finansiel virksomhed indsat kapital20 a(§§ 343 a-343 n) vedrørende investeringsrådgivere.

 

Anvendelsesområde:

Det følger af §343 a, at virksomheder, der yder investeringsrådgivning skal have en tilladelse som investeringsrådgiver. Bestemmelsen undtager dog

-       finansielle virksomheder, dvs. pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmægler-selskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forsikringsselskaber,

-       kollektive investeringsordninger reguleret af lov om investeringsforeninger m.v.,

-       rådgivning, der ydes til en modervirksomhed, dattervirksomhed eller et af moderselskabets datterselskaber,

-       rådgivning, der ydes lejlighedsvis i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed, hvis denne virksomhed ikke er reguleret ved lov eller andre fagetiske bestemmelser og disse bestemmelser ikke udelukker, at der ydes rådgivning, eksempelvis advokater, ejendomsmæglere og revisorer,

-       rådgivning, der alene vedrører medarbejderordninger,

-       rådgivning, der ikke honoreres særskilt, dvs. uden vederlag, og 

-       det administrerende selskab i et forsikringsadministrationsfællesskab.

Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til en kunde enten på anmodning eller på investeringsrådgiverens eget initiativ af en eller flere transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter, jf. § 343 b. Dette svarer til direktivets definition af investeringsrådgivning i artikel 52.

 

Tilladelse:

Finanstilsynet skal give tilladelse til udøvelse af investeringsrådgivning efter § 343 c, når følgende 6 betingelser er opfyldte

 

1)    Medlemmer af bestyrelse og direktion skal opfylde § 64 i lov om finansiel virksomhed

Bestyrelses- og direktionsmedlemmer skal være egnede til at udøve investeringsrådgivnings-virksomhed samt opfylde et egnetheds- og hæderlighedskrav (fit & proper). Dette sikres opfyldt

ved, at der for hvert bestyrelses- og direktionsmedlem skal udfyldes et fit & properskema A eller

B. For enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber skal alle ansvarlige interessenter udfylde

fit & properskema A eller B.

 

2)    Krav om ansvarsforsikring eller garantistillelse fra pengeinstitut 

Der udfyldes et særligt skema om ansvarsforsikring eller garanti af forsikringsselskabet eller

pengeinstitut.

 

3)    Virksomhedens forretningsgange og administrative forhold er forsvarlige

Forretningsgange og administrative forhold hos en investeringsrådgiver skal bidrage til at sikre, at virksomheden drives forsvarligt. I ansøgningsskemaet skal ansøgeren erklære, at virksomheden har forsvarlige forretningsgange og administrative forhold. Ved vurderingen af, om kravet er opfyldt, skal der tages udgangspunkt i den enkelte virksomhed. Der vil således blive stillet større krav til et aktieselskab med flere ansatte, end til en enkeltmandsvirksomhed. Forretningsgange og administrative forhold skal bidrage til at sikre, at virksomheden drives forsvarligt og i overensstemmelse med de regler, der gælder for virksomheden. Det følger af §§ 71 og 72 i lov om finansiel virksomhed, hvad der kræves af en finansiel virksomhed, herunder at der er

-       effektive former for virksomhedsstyring, 

-       en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling, 

-       en god administrativ og regnskabsmæssig praksis,

-       skriftlige forretningsgange på alle de væsentlige aktivitetsområder, 

-       effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, virksomheden er eller kan blive udsat for,

-       de ressourcer, der er nødvendige for den rette gennemførelse af dens virksomhed, og anvende disse hensigtsmæssigt,

-       procedurer med henblik på adskillelse af funktioner i forbindelse med håndtering og forebyggelse af interessekonflikter, 

-       fyldestgørende interne kontrolprocedurer og  

-       betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området.

En finansiel virksomhed, der har tilladelse til at drive virksomhed som værdipapirhandler, skal

-       have passende regler og procedurer for transaktioner, som omfatter virksomhedens ledelse og ansatte,

-       kunne påvise interessekonflikter, som kan skade kundernes interesser, både mellem værdipapirhandlerens kunder indbyrdes og mellem kunderne og værdipapirhandleren og begrænse disse interessekonflikter mest muligt, samt, hvor der er risiko for, at kundernes interesse skades, i det konkrete tilfælde informere kunden om interessekonflikternes generelle indhold, inden der indgås aftale med kunden, 

-       sikre kundernes ejendomsret til deres midler og instrumenter,

-       beskytte kundernes rettigheder og må ikke uden udtrykkeligt samtykke disponere over deres midler og instrumenter og

-       føre og opbevare fyldestgørende lister over alle udførte tjenesteydelser og transaktioner i mindst 5 år efter, at tjenesteydelsen er udført, henholdsvis transaktionen er gennemført.

 

4)  Virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark

I ansøgningsskemaernes pkt. A anmodes den ansøgende virksomhed om at oplyse om hjemsted

og hovedkontor.

 

5) Ejerne af kvalificerede andele skal opfylde kravene i § 61 og 62 i lov om finansiel virksomhed

En kvalificeret andel udgør 10 % eller mere af selskabskapitalen eller stemmerettighederne. Det

er en betingelse, at besiddelse af kvalificerede andele ikke vil stride mod hensynet til at sikre en

forsvarlig og fornuftig forvaltning af den finansielle virksomhed eller den finansielle holding-virksomhed. Ved ansøgningen skal der derfor oplyses om aktionærer eller anpartshavere, der ejer 10 % eller derover af selskabskapitalen.

 

6) Betingelserne i § 14, stk. 1, nr. 4 og 5 i lov om finansiel virksomhed er opfyldt 

Hvis der foreligger snævre forbindelser mellem det ansøgende selskab og andre virksomheder

og personer, skal dette oplyses. Det er defineret i ansøgningsskemaerne, hvad der forstås ved

snævre forbindelser.

 

En ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal indeholde

-       alle oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynets vurdering af, om betingelserne er opfyldt,

-       oplysninger om, i hvilke medlemsstater inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der ønskes udøvet aktivitet, og

-       oplysninger om størrelsen af de kvalificerede andele og virksomhedens organisation.