Folketinget har besluttet at forenkle lejeloven og har i den forbindelse vedtaget flere ændringer til den eksisterende lejelov. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2015 og gælder for lejekontrakter, der indgås derefter. Ændringerne sker alene i den almindelige lejelov vedr. udlejning af boliglejemål og i mindre grad i boligreguleringsloven – der sker altså ingen ændringer i erhvervslejeloven. Det er vigtigt for udlejere at være opmærksomme på de nye regler, da manglende overholdelse bl.a. kan afskære udlejer fra at gøre nogle krav gældende mod sin lejer.

Ud over ændringerne i lejeloven har Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen varslet, at der vil komme en revideret autoriseret blanket til lejekontrakter for beboelseslejemål. Måtte der efter den 1. juli 2015 blive indgået aftaler på den nuværende blanket; typeformular A8, vil de formentlig blive anset for at være ugyldige i alle henseender, hvor der er aftalt mere byrdefulde vilkår for lejer, end hvad der fremgår som standard af den nye typeformular. den nye blanket kan findes her: Typeformular A9

Ind- og fraflytningssyn bliver en pligt

Blandt de væsentligste ændringer i lejeloven kan nævnes, at udlejere, der udlejer mere end ét beboelseslejemål, fra 1. juli 2015 vil være forpligtiget til at holde ind- og fraflytningssyn og udarbejde en skriftlig rapport i forbindelse med disse. Rapporterne skal fungere som dokumentation for lejemålets stand ved henholdsvis ind- og fraflytning, og de er derfor grundlaget for et eventuelt istandsættelseskrav. Konsekvensen ved ikke at have udarbejdet ind- og fraflytningsrapporter er, at udlejer ikke kan gøre istandsættelseskrav gældende mod lejer, uanset om han på anden måde måtte være i stand til at dokumentere forringelsen af lejemålet.

Fraflytningssynet skal afholdes senest 14 dage efter at udlejeren er blevet bekendt med lejers fraflytning, og lejer skal være indkaldt til synet senest 7 dage inden afholdelsen. Kortere varsel kan aftales efter lejemålet er opsagt eller ophævet. I forbindelse med flyttesynet udarbejdes en fraflytningsrapport, som lejer enten skal have på dagen, eller som skal sendes til lejeren inden 14 dage. I rapporten skal udlejer angive sine istandsættelseskrav. Krav der ikke er medtaget i fraflytningsrapporten kan ikke gøres gældende mod lejeren, med mindre der er tale om forhold, som man ikke med rimelig agtpågivenhed kunne opdage ved flyttesynet. Bestemmelser i lejekontrakten om at man har 4 uger (i stedet for de lovbestemte 2 uger) til at gøre sit istandsættelseskrav gældende vil ikke være gyldige ved fraflytningssyn foretaget efter 1. juli 2015.

Nyistandsættelse afskaffes

Efter ændringen af lejeloven kan det ikke længere gyldigt aftales, at lejer skal aflevere lejemålet nyistandsat. Fra 1. juli 2015 har udlejer kun krav på normal istandsættelse. Det inkluderer hvidtning af loft, tapetsering og maling af vægge og træværk samt mellemslibning og/eller lakering af gulv. Det kræver dog, at der reelt kan siges at være et behov for istandsættelsen. En lejer, der kun har boet i et lejemål i få måneder, vil derfor oftest ikke kunne pålægges at male væggene ved fraflytning, da det ikke kan siges at være påkrævet vedligeholdelse. Der er ikke noget entydigt svar på, hvilken istandsættelse der er nødvendig. Det er op til domstolene at vurdere i den enkelte sag.

Trappelejeklausuler erstattes af nettoindeks-regulering

Det bliver ikke længere tilladt at have såkaldte trappelejeklausuler, hvor lejen stiger med et bestemt beløb hvert år. I stedet har man mulighed for at lade lejen regulere efter nettoprisindekset, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Hvis et lejemål har omkostningsbestemt husleje, har man dog kun mulighed for at udnytte den lidt nemmere nettopris-regulering i en periode på 2 år fra lejemålets indgåelse. Trappelejeklausuler indgået inden 1. juli 2015 vil stadig være gyldige.

Ejere af én udlejet ejerbolig og anpartsbolig får bedre mulighed for at opsige lejer

Udlejer af en ejerbolig eller andelsbolig har efter den gældende lejelov ikke fri adgang til at opsige lejer med henblik på selv at flytte ind. Fra 1. juli 2015 vil udlejer af et enkelt lejemål få ret til at flytte ind i sin ejerbolig eller andelsbolig med 1 års varsel, uanset om den har været lejet ud til flere andre, og uanset om udlejer tidligere selv har boet i ejerboligen eller andelsboligen. Det er et krav, at man selv har ejet ejerboligen eller andelsboligen, da den blev lejet ud.

Der findes flere ændringer til lejeloven. Ovenstående udgør blot et subjektivt udvalg af de væsentligste af de kommende ændringer.

Det kan dog nævnes, at lejeloven ikke længere vil omfatte udlejning af sommerhuse og fritidshuse. Den praktiske anvendelse af lejeloven på den form for udlejning har imidlertid også været begrænset.