Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten lavede i juni 2014 en aftale om en forenkling og modernisering af lejeloven, der giver større tryghed for lejerne og bedre vilkår for udlejerne.

De nye regler indeholder en lang række af ændringer og vi skal i det følgende fremhæve nogle af de væsentlige.
Reglerne gælder som udgangspunkt fra den 1. juli 2015.

Syn og rapport ved ind- og fraflytning

En udlejer, der udlejer mere end én bolig, skal fremover holde syn af boligen både ved ind- og ved fraflytning, og der skal i den forbindelse udarbejdes en skriftlig rapport.
Herudover gælder, at fraflytningssynet skal være afholdt senest 2 uger efter, at lejer er fraflyttet, og at det er udlejeren, der skal indkalde lejeren til syn med et rimeligt varsel (mindst 1 uge).
Rapporten skal udleveres til lejer ved synets afslutning, eller skal sendes til lejer senest 2 uger efter synet er afholdt, hvis lejer ikke deltog ved synet, eller ikke vil kvittere for modtagelse af rapporten.
Udlejer skal kunne dokumentere, at lejer er indkaldt til synet, og har fået udleveret synsrapporten.
Indkalder udlejer ikke lejer til syn, eller udleverer/sender rapporten, er udlejer allerede af den grund afskåret fra at kræve betaling for istandsættelse ved fraflytning. Dette gælder uanset, om det er ind- eller fraflytningsrapporten, som mangler.

Vedligeholdelse, renholdelse og pasning af det lejede

Lejer kan alene pålægges den indvendige vedligeholdelse, herunder hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve, samt vedligeholdelse af have, hvis haven er den del af det lejede.
Det vil sige, at al anden vedligeholdelse, herunder alle indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas, vand, varme og kulde, renholdelse og sædvanlig belysning af ejendommen og adgangsvejene til det lejede, ligesom renholdelse af fortov, gård og andre fælles indretninger, skal holdes af udlejer.

Fremover skal udlejere, som udlejer boliger i ejendomme, der den 1. januar 1995 omfattede mere end 6 beboelseslejligheder, etablere rullende 10 årige vedligeholdelsesplaner vedrørende større vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Vedligeholdelsesplanerne skal udarbejdes skriftlig, og beboerrepræsentanten skal inddrages i planlægningen.
Udarbejder udlejer ikke en skriftlig vedligeholdelsesplan, kan udlejer miste retten til at opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse hos lejerne.

Normalistandsættelse

Der indføres et nyt begreb under betegnelsen ”normalistandsættelse”.
Efter den gamle lejelov kunne det aftales, at lejer ved fraflytning skulle aflevere lejemålet nyistandsat, hvis lejemålet også var nyistandsat ved lejers indflytning.
Denne aftalemulighed afskaffes nu og erstattes af en forpligtelse til at gennemføre en normalistandsættelse for lejers regning, hvis dette er aftalt.
Normalistandsættelse er ” nødvendig hvidtning, maling, tapetsering og lakering”.

Betaling af forbrug

Afsnittet omfatter alene de situationer, hvor det er udlejer, der leverer forsyningen.
Reglerne for betaling for forbrug detailreguleres, så det skulle være mere gennemsigtigt, hvad der skal betales for.
Bland andet bliver det specificeret, at der skal være et særskilt regnskab for henholdsvis for varme og opvarmning af brugsvand, køling, vand samt elektricitet.
Ændringerne gælder for forbrugsregnskaber, der begynder den 1. juli 2015 eller senere.

Lejeregulering

Det bliver ikke længere muligt at forhøje lejen ved trappestigninger. Lejen kan efter aftale nu reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.
Reglen gælder for aftaler, der indgås den 1. juli 2015 eller senere.

Udlejers opsigelsesret.

Udlejers mulighed for at opsige med et års varsel med den begrundelse, at han selv ønsker at bebo det lejede, bliver skærpet.
Retten kommer alene til at gælde for ejere eller andelshavere, der ejede den pågældende bolig på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse. Desuden er det en betingelse, at ejeren på tidspunktet for opsigelsen ikke ejer andre udlejede ejerboliger eller andelsboliger.