Hvad kan brugsmodelbeskyttes?

Mindre frembringelser, som kan udnyttes erhvervsmæssigt, og som udgør en løsning på et teknisk problem kan brugsmodelbeskyttes. Formålet med brugsmodelbeskyttelsen er, at åbne mulighed for beskyttelse af mindre opfindelser, som ikke opfylder kravene til at opnå patentretlig beskyttelse.

Dette betyder imidlertid ikke, at alle frembringelser som kan opnå brugsmodelbeskyttelse dermed ikke kan opnå patentbeskyttelse. Kravene til opfindelseshøjde er hos patenter blot generelt strengere end ved brugsmodelansøgninger.

Hvad indebærer en brugsmodelbeskyttelse?

Når registrering af en brugsmodel er foretaget, opnår frembringeren eller erhververen af en brugsmodel eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af denne. Ikke blot fysiske personer, men også juridiske personer, kan erhverve eneret over en brugsmodel, såfremt dette foregår ved overdragelse.

Hvad kan ikke brugsmodelbeskyttes?

For brugsmodeller gælder de samme bestemmelser som ved patenter med hensyn til, hvad der ikke kan beskyttes. Opdagelser og ren tankevirksomhed kan ikke brugsmodelbeskyttes.

Herudover kan nævnes videnskabelige teorier, plantesorter, dyreracer, menneskelige gener i deres naturlige tilstand, fremgangsmåder inden for kirurgisk eller terapeutisk behandling, kunstneriske frembringelser og generelt opfindelser, hvis udnyttelse vil stride mod sædelighed eller offentlig orden. Opfindelsen skal være en praktisk realitet, og dermed reproducerbar.

Hvordan opnås brugsmodelbeskyttelse?

Proceduren for beskyttelsen af brugsmodeller er generelt mindre omfattende end ved patenter med hensyn til tid og omkostninger. Der indgives en ansøgning til Patent - og Varemærkestyrelsen, som herefter påser, om de formelle betingelser er opfyldt.

For ansøgningen gælder der de samme formmæssige krav som ved patenter, herunder en redegørelse for, hvad der ønskes beskyttet samt en så klar, tydelig og effektiv patentbeskrivelse, at branchens fagfolk skal kunne udøve opfindelsen, når brugsmodelbeskyttelsen ikke længere er gyldig. Med hensyn til selve frembringelsen gælder der et nyhedskrav samt et krav om opfindelseshøjde, som dog håndhæves mindre strengt end ved patenter.

Hvordan opnås brugsmodelbeskyttelse internationalt?

Ønskes brugsmodelbeskyttelse internationalt, gøres dette ved direkte ansøgning i de pågældende lande, hvor man ønsker at opnå beskyttelse.

Modsat patenter findes der ikke internationale brugsmodelbeskyttelsessystemer, og brugsmodelbeskyttelse er ikke mulig i alle lande.

Hvor længe gælder en brugsmodelbeskyttelsen?

For brugsmodeller kan der opnås en maksimal beskyttelsestid på 10 år, og registreringen holdes i live ved fornyelse efter 3 år ved forlængelse for hhv. en 3-årig og en 4-årig periode.