Sagen omhandlede det af et advokatfirma i 1997 registrerede domænenavn ”ejendomsmaegler.dk”. Klager, en landsdækkende ejendomsmæglerkæde, ønskede domænenavnet overført til sig, og havde derfor indbragt sagen for Domæneklagenævnet.

Domæneklagenævnet påser, at danske domænenavnsregistreringer overholder god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12, og kan efter omstændighederne beslutte at et domæne skal slettes eller overdrages til en klager.

Klager i sagen gjorde bl.a. gældende, at have en naturlig interesse i domænenavnet, qua sin ejendomsmæglervirksomhed og at domænet burde indehaves af en virksomhed indenfor ejendomsmæglerbranchen.

Advokatfirmaet gjorde derimod bl.a. gældende, at domænenavnet ikke er forbeholdt kerneaktørerne indenfor ejendomsmæglerbranchen, men at advokatfirmaet som stadig leverandør af accessoriske ydelser til ejendomsmæglervirksomhed har en naturlig interesse i at beholde sit domænenavn.

Nævnet indledte sine bemærkninger med at fastslå, at reglerne for god domænenavnsskik også gælder for domænenavne der er registreret forinden reglernes indførelse, og at vurderingen skal foretages ikke kun på registreringstidspunktet, men også på ethvert senere tidspunkt.

Nævnet foretog herefter en interesseafvejning, ikke blot af parternes modstående hensyn, men også af almene hensyn.

Nævnet bemærkede herefter, at ordet ”ejendomsmægler” både kan dække over en ”person som formidler køb og salg af fast ejendom” dels som en beskyttet titel for personer optaget i Erhvervs- og byggestyrelsens register over ejendomsmæglere jf. lov om omsætning af fast ejendom § 25, stk. 1.

Nævnet lagde i sin vurdering vægt på, at ejendomsmægler efter omstændighederne således også har en rent deskriptiv betydning som synonym for ”ejendomshandler” og at adgangen til et sådant deskriptivt domænenavn som udgangspunkt står åben for enhver.

Både klager og indklagede havde en interesse i domænenavnet: Klager til brug for markedsføring af sin ejendomsmæglervirksomhed og indklagede til brug for sin fortsatte markedsføring af advokatydelser, som har med ejendomshandler at gøre.

Nævnet bemærkede at klageren ikke havde en bedre ret end alle andre ejendomsmæglere, eller ejendomsmæglerkæder, til domænenavnet. Nævnet udtalte endvidere hertil at:  ”Domænenavnet ”ejendomsmaegler.dk” er derfor ikke egnet til at blive forbundet med specielt klagers virksomhed, og for internetsamfundet som sådant kunne det efter omstændighederne være vildledende, såfremt domænenavnet ”ejendomsmaegler.dk” anvendes til at markedsføre en bestemt ejendomsmægler eller ejendomsmæglerkæde frem for at blive benyttet som portal for eller et forum til information om branchen som sådan.”

Endelig afviste Domæneklagenævnet klagers påstand om, at advokatfirmaets brug af domænenavnet som viderestilling, eller redirect om man vil, til advokatfirmaets hovedside, skulle medføre, at dette skulle føre til fortabelse af retten til domænenavnet. Tværtimod udtalte nævnet at ”… denne brug er egnet til at signalere, at indklagede benytter ordet ”ejendomsmægler” i dets deskriptive betydning og ikke som betegnelse for egentlig ejendomsmæglervirksomhed.”

Domæneklagenævnet afviste således i sin bindende afgørelse, at klager skulle have domænenavnet ejendomsmaegler.dk overdraget til sig og afviste således ligeledes at advokatfirmaet skulle have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at afvise at overføre sit domænenavn til klager.

Afgørelsen er principiel, fordi den viser, at en bestemt branche ikke har eneret til at benytte domænenavne indenfor en sådan. Andre aktører der beskæftiger sig med området har således en ligeværdig adgang til i overensstemmelse med god domænenavnsskik at registrere og benytte domænenavne, uden efterfølgende at måtte opgive dem til en mere central spiller i branchen, der er sidst i tid.

Samtidig kan afgørelsen tages til indtægt for, at viderestilling/redirect efter omstændighederne kan udgøre en relevant erhvervsmæssig brug af et domænenavn.