Affaldssektoren vil i de kommende år opleve en række ændringer af sektorens rammevilkår. EU´s nye affaldsrammedirektiv og en politisk aftale af 21. juni 2007 kaldet "Den nye affaldssektor" varsler ændringer i sektorens organisering, prisregulering og monopolområder.

Nye rammebetingelser

Affaldssektorens organisering har i de senere år undergået en række forandringer. Kommunalreformens kommunesammenlægninger har medført, at fælleskommunale selskaber er blevet delt eller er overgået til at være del af den enkelte kommunes forvaltning. Derudover har selskabsdannelse i andre forsyningssektorer haft afsmittende effekt på affaldssektoren.

Økonomisk regulering

Affaldssektoren er i dag underlagt en prisregulering baseret på hvile i sig selv-princippet. Hvilket betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere.

Hvile i sig selv-princippets fortolkning har givet anledning til en række sager ved såvel tilsynsmyndigheder som domstole.

I forbindelse med den kommende affaldssektorlov ventes hvile i sig selv-princippet enten erstattet eller suppleret med en prisloft-lovgivning, der skal skabe incitamenter til effektiviseringer i sektoren.

Affald eller produkt?

Affald kan både være et miljøproblem og en ressource. Visse restmaterialer, som eksempelvis gyllefraktioner, kan efter affaldsdefinitionen ikke betegnes som affald, men udgør i stedet et produkt, der frit kan omsættes. Om et restmateriale betragtes som affald eller et restprodukt, har stor betydning for producenten, da der gælder andre regler for restprodukter end for affald. Restprodukter kan modsat affald frit omsættes og handles.

Udstrækningen af det kommunale monopol

Kommunerne har efter miljøbeskyttelsesloven ansvaret for affaldsbortskaffelse. Derfor har kommunerne ret til at indsamle affald og anvise affald til bortskaffelse. Kommunernes eneret på affaldsområdet er dog begrænset i forhold til visse erhvervsvirksomheders genanvendelige affald.

I forbindelse med den kommende affaldssektorlov og det kommende affaldsrammedirektiv ventes kommunernes affaldsmonopol at komme under pres. Erhvervsaffald, der kan nyttiggøres, vil ikke længere være omfattet af monopolet og kan derfor frit omsættes.